POSTOPEK PRED AGENCIJO

Agencija  mora pri presoji omejevalnih ravnanj izpeljati upravni/nadzorstveni postopek, v katerem Agencija ugotovi kršitev določbe 5. ali 8. člena ZPOmK-2 in/ali 101. ali 102. člena PDEU in podjetju izreče administrativno sankcijo. Ta postopek se izvede po določbah ZPOmK-2 ob subsidiarni uporabi določb ZUP.

Odgovornim osebam pravnih oseb Agencija v okviru hitrega postopka o prekršku naloži globo. Ta postopek se izvede po določbah ZP-1.

Kadar ravnanje podjetja prizadene trgovino med državami članicami, Agencija uporabi tudi 101. ali 102. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU), in vodi t. i. enotni postopek.

 

UPRAVNI POSTOPEK

UVEDBA POSTOPKA

Agencija uvede postopek izključno po uradni dolžnosti, če je izkazana verjetnost kršitve določbe 5. (prepoved omejevalnih sporazumov) ali 8. člena (prepoved zlorabe prevladujočega položaja) ZPOmK-2 in/ali 101. ali 102. člena PDEU. Za obstoj okoliščin, iz katerih izhaja verjetnost kršitve prepovedi omejevalnih sporazumov ali zlorab prevladujočega položaja, lahko Agencija izve sama (npr. pri opravljanju analize trga ali na podlagi rezultatov raziskave sektorja) ali pa jo na obstoj takšnih okoliščin opozorijo prijavitelji.

SKLEP O UVEDBI POSTOPKA

Postopek pred Agencijo se začne z izdajo sklepa o uvedbi postopka (49. člen ZPOmK-2), ki ga izda direktor Agencije. Za uvedbo postopka mora biti izkazana verjetnost kršitve; to pomeni, da so razlogi, ki govorijo o obstoju kršitve, močnejši od razlogov, ki bi govorili o njenem neobstoju.

Izvleček sklepa o uvedbi postopka se objavi na spletni strani Agencije skupaj s pozivom osebam, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

PREISKOVALNI POSTOPEK

V okviru preiskovalnega postopka ima Agencija na voljo naslednja sredstva:
- zahteva za posredovanje podatkov (52. člen ZPOmK-2) - Agencija jo lahko naslovi na različne subjekte, ki so lahko neformalne oblike ali v obliki sklepa pod grožnjo administrativne sankcije;
- zbiranje informacij (53. člen ZPOmK-2) – Agencija lahko od kateregakoli predstavnika ali osebe, zaposlene v podjetju, katerega koli predstavnika druge pravne osebe ali fizične osebe, ki bi lahko razpolagale z informacijami, relevantnimi za predmet ali namen nadzora, povabi, da podajo ustna pojasnila o dejstvih ali dokumentih, ki se nanašajo na predmet ali namen nadzora;
- preiskava zoper podjetja (54. do 59. člen ZPOmK-2) - za izvedbo morajo obstajati utemeljeni razlogi za sum, da je podana kršitev določb ZPOmK-2 ali 101. ali 102. člena PDEU. Za preiskavo mora Agencija pridobiti odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, lahko pa Agencija preiskavo podjetja opravi tudi na podlagi njegove pisne privolitve. Preiskavo opravljajo osebe, zaposlene na agenciji, posamezna strokovna dela pa lahko opravljajo tudi specializirane organizacije;
- preiskava prostorov članov organov vodenja podjetja ali nadzora, zaposlenih ali drugih sodelavcev podjetja (60. člen ZPOmK-2)- če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je podana kršitev določb ZPOmK-2 ali 101. ali 102 člena PDEU in obstaja verjetnost, da so poslovne knjige in druga dokumentacija, ki so povezane s poslovanjem podjetja in predmetom preiskave in so lahko pomembne za dokazovanje kršitve, v prostorih članov organov vodenja podjetja ali nadzora, zaposlenih ali drugih sodelavcev podjetja, pridobi agencija od Okrožnega sodišča v Ljubljani odredbo za preiskavo teh prostorov.

POVZETEK RELEVANTNIH DEJSTEV

Kadar  namerava Agencija izdati za stranko neugodno odločbo, torej: 
- izdati odločbo o ugotovitvi obstoja kršitve določb ZPOmK-2 ali 101. ali 102. člena PDEU,
- v odločbi za ugotovljeno kršitev izreči administrativno sankcijo ali
- izdati odločbo o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence,
jo o tem obvesti s povzetkom relevantnih dejstev (v nadaljevanju: PRD), v katerem Agencija stranko postopka seznani z dejstvi in dokazi, pomembnimi za odločitev, ter ji določi primeren rok, v katerem se lahko izjavi o PRD (46. člen ZPOmK-2). Stranke se lahko o PRD izjavijo v roku, ki ga določi Agencija (največ 45 dni).

ODLOČBE IN SKLEPI AGENCIJE

Postopek pred Agencijo v posamičnih zadevah v upravnem postopku se zaključi z izdajo odločbe ali sklepa, ki ga sprejme senat Agencije (31. člen ZPOmK-2).

ODLOČBA O KRŠITVI

Kadar Agencija ugotovitev iz PRD, kljub prejetim izjavam strank, ne spremeni in takšna ugotovitev Agencije dosega materialnopravni standard »prepričanje« o kršitvi, Agencija izda odločbo o ugotovitvi obstoja kršitve določb 5. ali 8. člena ZPOmK-2 ali 101. ali 102. člena PDEU vključno s kršitvami, storjenimi v preteklosti, od podjetja zahteva, da preneha izvajati kršitev in mu za to kršitev izreče administrativno sankcijo (61. člen ZPOmK-2). Z isto odločbo lahko podjetju naloži tudi ukrepe, ki so primerni za odpravo kršitve in njenih posledic.

Agencija mora izdati odločbo o kršitvi v instrukcijskem roku dveh let od izdaje sklepa o uvedbi postopka.

SKLEP O ZAČASNIH UKREPIH

Agencija lahko v primeru obstoja verjetnosti kršitve določb 5. ali 8. člena ZPOmK-2 ali 101. ali 102. člena PDEU v nujnih primerih, ko obstaja nevarnost hude in težko popravljive škode za učinkovitost konkurence na trgu, izda tudi sklep o začasnih ukrepih ter v njem tudi določi, koliko časa naj trajajo (62. člen ZPOmK-2).

ZAVEZE

V skladu s prvim odstavkom 63. člena ZPOmK-2 lahko podjetje, proti kateremu se vodi postopek, predlaga zaveze, s katerimi se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 5. ali 8. člena ZPOmK-2 ali 101. ali 102. člena PDEU. Podjetje lahko predlaga zaveze najpozneje do poteka roka za odgovor na PRD. Če predlagane zaveze strank predstavljajo primeren ukrep za odpravo protikonkurenčnih posledic na trgu, jih Agencija lahko sprejme z odločbo ter jih časovno omeji.

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA

Če Agencija tekom postopka ne ugotovi kršitve določb 5. ali 8. člena ZPOmK-2 ali 101. ali 102. člena PDEU, ali če posebne okoliščine kažejo, da postopek ne bi bil smotrn, s sklepom ustavi postopek (64. člen ZPOmK-2).

ADMINISTRATIVNI PRESTOPEK/ADMINISTRATIVNO SANKCIONIRANJE

Administrativni prestopek je dejanje podjetja, ki pomeni kršitev ZPOmK-2 ali 101. ali 102. člena PDEU in je z zakonom določeno kot administrativni prestopek ter je zanj predpisana administrativna sankcija. 

Administrativna sankcija po tem zakonu se izreče v obliki enkratnega denarnega zneska ali periodičnega denarnega zneska. (79. člen ZPOmK-2).

Administrativna sankcija se izreče z odločbo v upravnem postopku (84. člen ZPOmK-2).

V primeru administrativnega prestopka s področja omejevalnih ravnanj se administrativna sankcija izreče z izdajo odločbe o ugotovitvi in prenehanju kršitve iz 61. člena ZPOmK-2 (drugi odstavek 84. člena ZPOmK-2). 

V ostalih primerih administrativnih prestopkov (npr. v primeru posredovanja nepopolnih informacij, prepozne priglasitve koncentracije itd.) pa se administrativna sankcija izreče s samostojno upravno odločbo, pri čemer se smiselno uporablja postopek iz 61. člena ZPOmK-2 (tretji odstavek 84. člena ZPOmK-2).

V primeru administrativne sankcije v obliki periodičnega denarnega zneska direktor Agencije s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, naloži plačilo periodične administrativne sankcije. V izreku tega sklepa se navede kršitev in višina odstotka povprečnega dnevnega skupnega prometa v predhodnem poslovnem letu. Končni znesek periodične administrativne sankcije izreče podjetju senat, ki je enak seštevku dnevnih periodičnih sankcij od dneva izdaje sklepa direktorja Agencije do odprave kršitve ali izdaje odločbe senata. Z odločbo lahko senat znesek prilagodi tako, da ga glede na okoliščine primera ustrezno zniža (peti odstavek 85. člena ZPOmK-2). 

ZASTARANJE

Administrativne sankcije iz prvega in drugega odstavka 85. člena ZPOmK-2 ni dopustno izreči, če je poteklo več kot pet let od izvršitve administrativnega prestopka, vendar v nobenem primeru administrativne sankcije ni mogoče izreči, ko poteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva prvi odstavek 91. člena ZPOmK-2 za izrek administrativne sankcije. 

V primeru tretjega in četrtega odstavka 85. člena ZPOmK-2 administrativne sankcije ni dopustno izreči, če so potekla več kot tri leta od izvršitve administrativnega prestopka, vendar v nobenem primeru administrativne sankcije ni mogoče izreči, ko poteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva prvi odstavek 91. člena ZPOmK-2 za izrek administrativne sankcije. 

SODNO VARSTVO

Zoper izdane odločbe Agencije ni mogoče vložiti pritožbe. Sodno varstvo v postopku pred Agencijo je zagotovljeno s tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije, ki jo morajo podjetja vložiti v roku trideset (30) dni od dneva vročitve odločbe.

PUBLICITETA ODLOČITEV

Pomembna značilnost ZPOmK-1 je poudarjena zahteva po publiciteti postopka, ki se zagotavlja z objavami odločb Agencije na spletni strani Agencije, brez zaupnih podatkov (izvlečki sklepov o uvedbi postopka, pravnomočne upravne in prekrškovne odločbe in pravnomočni sklepi, s katerimi se postopek konča). Objava odločitev Agencije je pomembna zaradi transparentnosti dela Agencije, varstva pravic tretjih ter seznanjanja javnosti s prakso Agencije.

 

POSTOPEK O PREKRŠKU

Agencija  lahko za prekršek kaznuje odgovorno osebo pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, ki ni hkrati samostojni podjetnik posameznik ter posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če odgovorna oseba ni hkrati posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
 
ZPOmK-2 kot prekršek določa ravnanje v nasprotju s 5. in 8. členom ZPOmK-2 in/ali 101. in 102. členom PDEU. Nadalje predstavlja kršitev tudi ravnanje v nasprotju z izvršljivo odločbo, ki jo je Agencija izdala na podlagi 61. člena (prenehanje kršitve), 62. člena (začasni ukrepi) ali 62. člena (zaveze) ZPOmK-2.

OBVESTILO O PREKRŠKU

Pooblaščena uradna oseba vodi prekrškovni postopek po Zakonu o prekrških (Uradni list RS št. 7/2003 in nadaljnji, v nadaljevanju: ZP-1). Prvo dejanje Agencije, ki meri na pregon storilca, praviloma predstavlja obvestilo o prekršku. O dejstvih in okoliščinah prekrška iz obvestila o prekršku se lahko kršitelj izjavi v roku 5 dni.

ODLOČBA O PREKRŠKU

O obstoju  prekrška odloči direktor (35. člen ZPOmK-2), kršitelju pa se lahko izreče globa v razponu od 5.000 EUR do 10.000 EUR oz. od 15.000,00 EUR do 30.000,00 EUR, kadar je narava storjenega prekrška posebno huda (136. člen ZPOmK-2).
 
V skladu s 138. členom ZPOmK-2 pa lahko Agencija pod strogo določenimi pogoji ne izreče globe storilcu prekrška zaradi sodelovanja v kartelu (program prizanesljivosti).

SODNO VARSTVO

Zoper odločbo o prekršku Agencije je v skladu z določbami ZP-1 zagotovljeno sodno varstvo z vložitvijo zahteve za sodno varstvo, o kateri odloča Okrajno sodišče v Ljubljani. O prekrških z varstva konkurence se odloča prednostno.

ZASTARANJE

Postopek za prekrške, ki pomenijo omejevalna ravnanja, ni dopusten, če preteče 5 let od dneva, ko je bil prekršek storjen, vendar pa postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče 10 let od dneva, ko je bil prekršek storjen (127. člen ZPOmK-2).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava