Program prizanesljivosti

Program prizanesljivosti - več o programu prizanesljivosti.

 

KDO LAHKO VLOŽI IZJAVO ZARADI PRIZANESLJIVOSTI

Izjavo lahko vložijo zgolj podjetja - udeleženci kartela. To so lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali samostojne podjetnice posameznice oziroma posamezniki ali posameznice, ki samostojno opravljajo dejavnost, in ki sodelujejo v kartelu, ter njihove odgovorne osebe, kot jih opredeljuje 15. člen Zakona o prekrških

 

KAKO SE VLOŽI IZJAVA

Storilec vloži izjavo tako, da izpolni enega od obrazcev, ki so priloga Uredbe, obvezno tudi seznam informacij in dokazov, ter priloži vse zahtevane dokumente in dokaze:

V izjavi  mora podjetje označiti, ali vlaga prijavo zgolj za odpustitev administrativne sankcije ali tudi za znižanje ali zgolj za znižanje administrative sankcije. Podjetje vloži izjavo zaradi prizanesljivosti v slovenskem jeziku, razen če z Agencija dogovori, da se izjava zaradi prizanesljivosti lahko vloži v enem od drugih uradnih jezikov Evropske unije. 
Izjava se lahko vloži:

  • Po pošti, v zaprti ovojnici in označeno z oznako:

»NE ODPIRAJ, ZAUPNI PODATEK, ZA PROGRAM PRIZANESLJIVOSTI« na naslov Agencije:

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

Dunajska 58

1000 Ljubljana

 

  • Pisno, osebno na Agenciji, v času poslovnih ur:
Ponedeljek:od 9.00 do 15.30
Torek:od 9.00 do 15.30
Sreda:od 9.00 do 15.30
Četrtek:od 9.00 do 15.30
Petek:od 9.00 do 14.30

 

  • Ustno, osebno na Agenciji na zapisnik po predhodnem dogovoru

 

  • Po telefonu ali e-pošti

T: + 386 (1) 431 02 79 (v času uradnih ur)

E: leniency.mg(at)gov.si

Navedena kontakta sta namenjena ZGOLJ podjetjem, ki želijo pridobiti ugodnosti iz programa prizanesljivosti in nista namenjena za posredovanje splošnih informacij o delu Agencije ali programu prizanesljivosti!

 

  • Po faxu na številko + 386 (1) 478 34 75

 

  • Med izvajanjem preiskave:

Podjetje lahko vloži izjavo tudi med izvajanjem preiskave, pri čemer je izjavo možno vložiti zgolj v zvezi s kršitvijo, ki je predmet preiskave. Storilec obvesti pooblaščene osebe, ki opravljajo preiskavo, da želi vložiti izjavo, nato pa mora v 15 dneh vložiti izjavo na enega izmed načinov, navedenih zgoraj. Agencija lahko iz opravičenih razlogov 15 dnevni rok podaljša.

 

POTRDILO O PREJEMU IZJAVE in OBRAVNAVA IZJAV

Agencija  po prejemu izjave, le-to označi z datumom, uro in minuto prejema. 

V primeru vložitve izjave po pošti ali pisno, osebno na Agenciji, Agencija na zahtevo podjetja podjetju oziroma osebi za stike pri hipotetični izjavi potrdi prejem izjave ter jima pošlje potrdilo o prejemu na posebnem obrazcu (Priloga 6 Uredbe). V primeru vložitve izjave ustno, osebno na agenciji, agencija podjetju na njegovo zahtevo izroči kopijo zapisnika.

Izjave, ki se nanašajo na isto kršitev, se obravnavajo po vrstnem redu prejema prijav.

Izjave  za odpustitev administrativne sankcije in izjave za znižanje administrativne sankcije se obravnavajo ločeno. Izjave za znižanje administrativne sankcije se obravnavajo po tem, ko je odločeno o izjavah za odpustitev administrativne sankcije.

Izjava in vsi dokazi, priloženi k izjavi, štejejo za zaupni podatek.

 

DRUGE OBLIKE IZJAV V SKLADU Z UREDBO:

  • Zaznamba vrstnega reda - če podjetje ne razpolaga z informacijami in dokazi, ki omogočajo vložitev celovite izjave za odpustitev administrativne sankcije (12. člen Uredbe in Priloga 4 Uredbe)
  • Hipotetična prijava – izjava, v kateri se ne navede ime podjetja, ki je vložilo izjavo, in drugih udeležencev kartela ali natančni opis kršitve, navedejo pa se podatki o osebi za stike (13. člen Uredbe in Priloga 2 Uredbe). Hipotetične izjave zaradi prizanesljivosti ni mogoče vložiti ustno, osebno na Agenciji.
  • Skrajšana prijava – izjava podjetja, ki je pri Evropski komisiji bodisi v obliki prijave za zaznambo vrstnega reda bodisi v obliki celovite izjave vložilo izjavo za odpustitev administrativne sankcije v zvezi z istim domnevnim kartelom, pod pogojem, da taka skrajšana izjava zajema ozemlje več kot treh držav članic (14. člen Uredbe in Priloga 3 Uredbe).

 

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava