ADMINISTRATIVNE SANKCIJE PRI KONCENTRACIJAH

Administrativne sankcije pri koncentracijah se izrekajo v obliki enkratnega ali periodičnega denarnega zneska za tista dejanja podjetij, ki pomenijo kršitev ZPOmK-2  in jih zakon določa kot administrativni prestopek ter je zanj predpisana administrativna sankcija. Za storjen administrativni prestopek senat v posamični zadevi v upravnem postopku z odločbo izreče podjetju administrativno sankcijo (84. člen).

Pri presojah koncentracij poznamo 3 vrste administrativnih sankcij (85. člen):

a)    administrativna sankcija v obliki enkratnega denarnega zneska v višini največ 10 % letnega prometa v koncentraciji udeleženega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu, če to naklepno ali iz malomarnosti:

 • Agenciji ne priglasi koncentracije v skladu s 67. členom ali je ne priglasi v roku iz 67. člena ali
 • v nasprotju z 68. členom (predčasno) izvršuje pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz koncentracije ali
 • ne izvede korektivnih ukrepov ali obveznosti, določenih v odločbi o skladnosti koncentracije s pravili konkurence iz 70. ali 74. člena ali
 • ravna v nasprotju z odločbo o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence iz 74. člena ali
 • ravna v nasprotju z izvršljivo odločbo o ukrepih za odpravo učinkov koncentracije na podlagi 77. člena.

b)    administrativna sankcija v obliki enkratnega denarnega zneska v višini največ 1 % letnega prometa v koncentraciji udeleženega podjetja v predhodnem poslovnem letu, če to naklepno ali iz malomarnosti:

 • v odgovoru na zahtevo za posredovanje podatkov iz prvega odstavka 52. člena predloži nepravilne ali zavajajoče podatke ali
 • v odgovoru na posebni sklep za posredovanje podatkov iz drugega odstavka 52. člena tega zakona predloži nepravilne, nepopolne ali zavajajoče podatke ali teh podatkov v zahtevanem roku sploh ne predloži ali
 • se ne odzove povabilu na razgovor iz drugega odstavka 53. člena tega zakona, 
 • v obrazcu za priglasitev koncentracije predloži nepravilne ali zavajajoče podatke.

c)    periodična administrativna sankcija v obliki dnevnega denarnega zneska v višini največ 5 % povprečnega dnevnega skupnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu, da ga prisili k:

 • predložitvi popolnih in pravilnih informacij na zahtevo za posredovanje podatkov s sklepom iz drugega odstavka 52. člena,
 • udeležbi na razgovor za zbiranje informacij iz 53. člena tega zakona.

Direktor lahko s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, naloži plačilo periodične administrativne sankcije. V izreku sklepa se navede kršitev in višino odstotka povprečnega dnevnega skupnega prometa v predhodnem poslovnem letu. Samo plačilo dnevne periodične administrativne sankcije iz prejšnjega odstavka izreče podjetju Agencija od dneva izdaje odločbe do izpolnitve obveznosti. 
 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava