POSTOPEK PRESOJE PRED AGENCIJO

A)    REDNI POSTOPEK

Postopek presoje koncentracije se začne na podlagi:
a)     priglasitve ali
b)     po uradni dolžnosti z izdajo sklepa o uvedbi postopka, kadar je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam ZPOmK-2, in je podjetja niso priglasila.

Agencija prejeto priglasitev pregleda. Če priglasitev ne vsebuje vseh zahtevanih sestavin posebnega obrazca, Agencija v zahtevi za dopolnitev priglasitve koncentracije pozove priglasitelja, naj pomanjkljivosti odpravi, in mu določi rok, v katerem jih mora odpraviti. Če priglasitelj pomanjkljivosti ne odpravi v roku, se šteje, da koncentracija ni bila priglašena.

Če Agencija ugotovi, da priglašena koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK-2, izda o tem odločbo.

Če Agencija ugotovi, da je koncentracija podrejena določbam ZPOmK-2, presoja vplive koncentracije na upoštevnem proizvodnem oziroma storitvenem in geografskem trgu, pri tem pa upošteva tržni položaj v koncentraciji udeleženih podjetij, njihovo možnost za financiranje, strukturo trga, izbiro, ki jo imajo na voljo dobavitelji in uporabniki, ter njihov dostop do virov ponudbe oziroma do samega trga, obstoj morebitnih pravnih ali dejanskih vstopnih ovir, gibanje ponudbe in povpraševanja na upoštevnih trgih, koristi vmesnih in končnih uporabnikov ter glede na tehnični in gospodarski razvoj pod pogojem, da je v korist potrošnikom in ne ovira konkurence.

Agencija pridobiva podatke od različnih udeležencev na trgu na način, da naslovi na podjetja, organizacije, institucije in druge udeležence zahtevo za posredovanje podatkov. Agencija lahko zahteva podatke od podjetij tudi s posebnim sklepom z opozorilom o zagroženi administrativni sankciji (glej poglavje »Administrativne sankcije pri koncentracijah«) ali pa povabi posamezne udeležence da podajo ustna pojasnila. 

Agencija na podlagi vsebinske presoje koncentracije z odločbo odloči o:
a)    skladnosti koncentracije s pravili konkurence (soglasje) ali
b)    soglasju h koncentraciji, ki ga pogojuje z izpolnitvijo korektivnih ukrepov (ki jih predlaga priglasitelj) ali.
c)    neskladnosti koncentracije s pravili konkurence, torej  (prepoved).

Na podlagi preizkusa priglasitve Agencija izda odločbo o skladnosti s pravili konkurence v 25 delovnih dneh od prejema popolne priglasitve. V istem roku mora Agencija izdati tudi odločbo, da koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK-2 in sklep, s katerim se začne postopek podrobnejše presoje koncentracije iz četrtega odstavka 70. člena ZPOmK-2. 

V primeru, da je  izkazan resen sum glede skladnosti koncentracije s pravili konkurence, pa Agencija s sklepom uvede postopek podrobnejše presoje skladnosti s pravili konkurence (t.i. »2. faza«). V tem primeru Agencija odloči v 60 delovnih dneh od dneva izdaje tega sklepa, pri čemer lahko izda odločbo o skladnosti koncentracije s pravili konkurence ali odločbo o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

Rok za izdajo odločbe ali sklepa o uvedbi postopka se podaljša za 15 delovnih dni, če priglasitelj Agenciji predlaga korektivne ukrepe, s katerimi se odpravi resen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence.


B)    POENOSTAVLJENI POSTOPEK

ZPOmK-2 v 78. členu uvaja možnost presoje koncentracije po poenostavljenem oziroma hitrejšem postopku, v kolikor je izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:

 • nobeno od v koncentraciji udeleženih podjetij skupaj z drugimi podjetji v skupini ne opravlja gospodarske dejavnosti na istem upoštevnem proizvodnem ali storitvenem in geografskem trgu (horizontalno prekrivanje dejavnosti) ali na upoštevnem proizvodnem ali storitvenem trgu, ki je v vertikalnem razmerju ali tesno povezan sosednji trg s proizvodnim ali storitvenim upoštevnim trgom, na katerem posluje kateri koli drug udeleženec koncentracije;
 • skupni tržni delež vseh v koncentraciji udeleženih podjetij skupaj z drugimi podjetji v skupini, ki opravljajo dejavnost na istem upoštevnem proizvodnem ali storitvenem trgu (horizontalna razmerja), ne presega 15 odstotkov v okviru vseh verjetnih opredelitev trgov;
 • posamični ali skupni tržni delež v koncentraciji udeleženih podjetij skupaj z drugimi podjetji v skupini, ki opravljajo dejavnost na proizvodnem ali storitvenem trgu, ki je v vertikalnem razmerju, na katerem posluje katero koli drugo v koncentraciji udeleženo podjetje (vertikalna razmerja), ne presega 25 odstotkov na nobenem od vertikalno povezanih trgov v okviru vseh verjetnih opredelitev trgov;
 • v koncentraciji udeleženo podjetje skupaj z drugimi podjetji v skupini pridobi izključno kontrolo nad podjetjem, nad katerim že ima skupno kontrolo.


Ne glede na prejšnji odstavek Agencija ne bo obravnavala presoje koncentracije po poenostavljenem postopku, zlasti če:

 • je upoštevne trge ali tržne deleže težko opredeliti;
 • ima eno od v koncentraciji udeleženih podjetij skupaj z drugimi podjetji v skupini pomemben manjšinski delež (več kot 10 odstotkov) v podjetju, dejavnem na trgu, na katerem je dejavno drugo v koncentraciji udeleženo podjetje skupaj z drugimi podjetji v skupini;
 • je v koncentraciji udeleženo podjetje skupaj z drugimi podjetji v skupini nov ali potencialni konkurent, ki ima dostop do pomembnih surovin, pravic intelektualne lastnine, infrastrukture, tržno pomembnih evidenc podatkov ali drugih konkurenčno pomembnih sredstev;
 • sta vsaj dve v koncentraciji udeleženi podjetji skupaj z drugimi podjetji v skupini prisotni na tesno povezanih sosednjih trgih;
 • v koncentraciji udeležena podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini poslujejo na trgu z visokimi vstopnimi ovirami, na visoko koncentriranem trgu ali na trgu z zaznanimi težavami glede konkurence;
 • v primeru ustanovitve skupnega podjetja obstaja verjetnost usklajevanja konkurenčnega vedenja podjetij, ki ostanejo neodvisna;
 • v koncentraciji udeleženo podjetje skupaj z drugimi podjetji v skupini pridobi izključno kontrolo nad podjetjem, nad katerim že ima skupno kontrolo, če imata to podjetje in skupno podjetje z drugimi podjetji v skupini občutno tržno moč na trgu ali na vertikalno povezanih trgih ali na tesno povezanih sosednjih trgih;
 • koncentracija vključuje presojo omejitev, ki so neposredno povezane s koncentracijo, in so zanjo nujno potrebne;
 • Agencija prejme utemeljene pomisleke glede konkurence zaradi koncentracije s strani tretjih oseb.

Če pogoji za poenostavljeni postopek niso izpolnjeni, kar lahko Agencija preverja tudi na podlagi pridobivanja informacij z vprašalniki in preiskavami, ali če Agencija oceni, da so podane okoliščine, ki zahtevajo podrobnejšo presojo skladnosti koncentracije s pravili konkurence, opravi Agencija presojo po rednem postopku.

Odločba, ki jo Agencija izda v poenostavljenem postopku, vsebuje:

 • podatke o priglašeni koncentraciji (imena udeležencev in zadevne gospodarske sektorje, kjer so dejavna v koncentraciji udeležena podjetja), 
 • ugotovitev, ali je koncentracija skladna s pravili konkurence, ter 
 • navedbo pogojev, ki so izpolnjeni za sprejetje odločitve v poenostavljenem postopku.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava