OBVEZNOST PRIGLASITVE

Obveznost priglasitve koncentracije nastopi v primeru, če sta izpolnjena hkrati dva pogoja - pravni in ekonomski.

a) Pravni pogoj je izpolnjen, če gre za koncentracijo v smislu prvega odstavka 9. člena ZPOmK-2, kar pomeni, da gre za trajnejšo spremembo kontrole nad podjetjem, ki je posledica:

  • združitve dveh ali več predhodno neodvisnih podjetij ali delov podjetij, ali
  • pridobitve neposredne ali posredne kontrole nad celoto ali deli enega ali več podjetij s strani ene ali več fizičnih oseb, ki že obvladuje najmanj eno podjetje, ali s strani enega ali več podjetij, ki pridobi kontrolo z nakupom vrednostnih papirjev, premoženja, s pogodbo ali kako drugače, ali
  • ustanovitve skupnega podjetja, ki opravlja vse funkcije samostojnega podjetja z daljšim trajanjem, s  strani dveh ali več neodvisnih podjetij (t. i. Full-Function Joint Venture).

Koncentracija nastopi v vsakem primeru trajne spremembe kontrole nad podjetjem ali njegovim delom, razen če pridobi kontrolo fizična oseba, ki ne obvladuje nobenega drugega podjetja.

Kontrolo nad podjetjem ali njegovim delom pomenijo pravice, pogodbe ali druga sredstva, ki omogočajo izvajanje odločilnega vpliva nad podjetjem ali delom podjetja, in sicer zlasti lastništvo ali pravice do uporabe celotnega ali dela premoženja podjetja, ter pravice ali pogodbe, ki zagotavljajo odločilen vpliv na sestavo, glasovanje ali sklepe organov podjetja.

Kontrolo pridobijo osebe ali podjetja, ki:

  • so nosilci pravic ali so upravičeni do njih na podlagi pogodb ali
  • imajo možnost uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz pogodb, čeprav niso nosilci pravic ali upravičenci do njih na podlagi pogodb.

Šteje se, da ne gre za koncentracijo, kadar banke, zavarovalnice, hranilnice ali druge finančne družbe, katerih običajne dejavnosti vključujejo trgovanje z vrednostnimi papirji za svoj račun ali za račun drugih, začasno pridobijo poslovne deleže v podjetju zaradi njihove nadaljnje prodaje, pod pogojem ne uveljavljajo glasovalnih pravic, ki izhajajo iz teh poslovnih deležev, zato da bi vplivale na konkurenčno ravnanje tega podjetja, ali da uveljavljajo navedene glasovalne pravice samo zato, da bi pripravile prodajo teh poslovnih deležev in se taka prodaja opravi v enem letu od pridobitve poslovnih deležev. Enoletni rok lahko Agencija na zahtevo podjetja s sklepom podaljša, kadar podjetje izkaže, da prodaje ni bilo mogoče ustrezno izpeljati v predpisanem roku. Zoper sklep ni sodnega varstva.

b) Ekonomski pogoj je opredeljen v 66. členu ZPOmK-2 in je izpolnjen, če je:

  • skupni letni promet (vseh) udeležencev koncentracije skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu na trgu Republike Slovenije presegel 35 milijonov EUR in je hkrati 
  • letni promet prevzetega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu na trgu Republike Slovenije presegel 1 milijon EUR.

V primeru ustanovitve skupnega podjetja, ki opravlja vse funkcije samostojnega podjetja z daljšim trajanjem, je ekonomski pogoj izpolnjen, če je letni promet vsaj dveh v koncentraciji udeleženih podjetij skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu na trgu Republike Slovenije presegel 1 milijon EUR. 

Ne glede na dosežene pragove iz prvega odstavka 66. člena ZPOmK-2 koncentracije ni treba priglasiti Agenciji, če jo v skladu z Uredbo 139/2004/ES presoja Evropska Komisija.

Agencija lahko presoja tudi koncentracije, ki ne dosegajo pragov iz prvega odstavka 66. člena, če imajo v koncentraciji udeležena podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini na upoštevnem trgu v Republiki Sloveniji tržni delež, višji od 60 odstotkov. V tem primeru morajo v koncentraciji udeležena podjetja obvestiti Agencijo o tovrstni koncentraciji v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, objave javne ponudbe ali pridobitve kontrole. Agencija lahko v primeru da za koncentracijo izve na drug način, sama pozove v koncentraciji udeležena podjetja, da jo obvestijo o koncentraciji. 
Najpozneje v 25 delovnih dneh od dneva, ko je Agencija prejela obvestilo o izvedbi take koncentracije, lahko pozove podjetja, da koncentracijo priglasijo.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava