POSTOPEK PRIGLASITVE

A)    PRIGLASITEV KONCENTRACIJE JAVNI AGENCIJI RS ZA VARSTVO KONKURENCE

Rok za priglasitev koncentracije

Koncentracija mora biti priglašena Agenciji pred začetkom njenega izvrševanja, vendar najpozneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe, objave javne ponudbe ali pridobitve kontrole. Rok prične teči, ko nastopi prvi izmed teh dogodkov.

V primeru, ko Agencija podjetja pozove, da priglasijo koncentracijo, ki sicer ne dosega pragov letnega prometa, imajo pa v koncentraciji udeležena podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini več kot 60 odstotni tržni delež na trgu Republike Slovenije, je treba koncentracijo priglasiti Agenciji najpozneje v 30 dneh od dneva vročitve poziva podjetju, ki mora priglasiti koncentracijo.

V primeru, ko se Evropska komisija, na podlagi zaprosila v skladu s 4. členom Uredbe 139/2004/ES odloči, da koncentracije ne bo presojala, je koncentracijo treba priglasiti Agenciji najpozneje v 30 dneh od dneva seznanitve podjetja, ki mora priglasiti koncentracijo, z odločitvijo Evropske komisije.

Kadar Evropska komisija v skladu z 9. členom Uredbe 139/2004/ES z odločbo seznani podjetja, da bo koncentracijo presojala Agencija, je treba koncentracijo Agenciji priglasiti najpozneje v 30 dneh od dneva vročitve te odločbe podjetju, ki mora priglasiti koncentracijo (peti odstavek 67. člena ZPOmK 2).


 Kdo mora priglasiti koncentracijo?

Koncentracijo mora priglasiti oseba ali podjetje, ki pridobi kontrolo nad celoto ali deli enega ali več podjetij. 

Koncentracijo, ki nastane z združitvijo ali pridobitvijo skupne kontrole, morajo skupno priglasiti podjetja, ki se združujejo, ali podjetja, ki skupaj pridobijo kontrolo.


Kako se priglasi koncentracija?

Osebe ali podjetja priglasijo koncentracijo Agenciji na posebnem obrazcu, katerega vsebino je  predpisala vlada z  Uredbo o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (Uradni list RS št. 6/24), ne glede na to, ali bo Agencija presojala koncentracijo po rednem ali poenostavljenem postopku.

Priglasitev se odda po pošti ali osebno v času uradnih ur Agencije. 


 Ali je potrebno ob priglasitvi koncentracije plačati upravno takso?

V skladu z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO; ZUT) je za priglasitev koncentracije Agenciji treba plačati upravno takso (tarifna številka 48 iz ZUT) v znesku 2000,00 EUR na številko računa: 01100 – 1000350460, sklic: 11 16608 – 7111231.

 

Kdo so stranke postopka in ali se priglasitev objavi na spletni strani Agencije?

V postopku presoje koncentracije ima položaj stranke v postopku priglasitelj koncentracije oziroma osebe, ki so dolžne koncentracijo priglasiti Agenciji (v primeru uvedbe postopka presoje koncentracije po uradni dolžnosti). Oseba, ki izkaže pravni interes oziroma želi vstopiti v postopek kot stranka zaradi varstva svojih pravnih koristi, mora podati zahtevo za udeležbo v postopku v 30 dneh od dneva objave podatka o uvedbi postopka na spletni strani Agencije. 

Zaradi zagotavljanja možnosti vstopa zainteresiranih oseb v postopek mora Agencija podatke o priglasitvi objaviti na svoji spletni strani z navedbo v koncentraciji udeleženih podjetij, datuma priglasitve, opravilno številko zadeve in gospodarskega sektorja, kjer so dejavna udeležena podjetja.
 


B)    PRIGLASITEV KONCENTRACIJE EVROPSKI KOMISIJI

V državah članicah EU lahko o skladnosti koncentracije s pravili konkurenčnega prava odloča bodisi nacionalni konkurenčni organ bodisi Komisija EU, pri čemer je to odvisno od izpolnjevanja predpisanih ekonomskih kriterijev in od pravil o napotitvah, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20.1. 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 024 z dne 29.1.2004; v nadaljevanju: Uredba ES o združitvah).

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah ima koncentracija podjetij razsežnost EU, kadar:
a) vsa udeležena podjetja na svetovnem trgu skupno ustvarijo več kakor 5000 mio EUR skupnega prometa, in hkrati
b) skupni promet na trgu EU vsakega od vsaj dveh udeleženih podjetij presega 250 mio EUR, razen če vsako od udeleženih podjetij ustvari več kakor dve tretjini svojega skupnega prometa na trgu EU v eni in isti državi članici.

Koncentracija, ki ne doseže pragov iz drugega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah, ima na podlagi tretjega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah razsežnost EU, če:
a)    vsa udeležena podjetja na svetovnem trgu skupno ustvarijo več kakor 2500 mio EUR skupnega prometa,
b)    vsa udeležena podjetja v vsaki od vsaj treh držav članic skupno ustvarijo več kakor 100 mio EUR skupnega prometa,
c)    vsako od vsaj dveh udeleženih podjetij v vsaki od vsaj treh držav članic za namen odstavka (b) ustvari več kakor 25 mio EUR skupnega prometa in
d)    skupni promet na trgu EU vsakega od vsaj dveh udeleženih podjetij presega 100 mio EUR, razen če vsako od udeleženih podjetij ustvari več kakor dve tretjini svojega skupnega prometa na trgu EU v eni in isti državi članici.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava