SVET AGENCIJE

Svet sestavlja pet članov, od katerih je eden predsednik sveta. Predsednik sveta je po svoji funkciji direktor Agencije. Člane sveta imenuje državni zbor na predlog vlade, in sicer za obdobje petih let, ko so lahko ponovno imenovani.

Pristojnosti sveta Agencije:

 • sprejema poslovnik, ki podrobneje določa poslovanje Agencije in druge splošne akte Agencije, kadar tako določa zakon,
 • sprejema letno poročilo o delu Agencije, letni program dela, finančni načrt in druge akte, za katere zakon določa, da jih sprejme Agencija,
 • imenuje senat za odločanje v prekrškovnem postopku za vsako posamično zadevo,
 • odloča o izločitvi direktorja, predsednika ali člana senata iz postopka o odločanju o posamičnih zadevah,
 • odloča o izločitvi pooblaščene uradne osebe iz postopka vodenja posamične zadeve,
 • izvaja postopke predčasne razrešitve članov sveta in direktorja,
 • opravlja druge naloge iz pristojnosti Agencije, če ni v zakonu določeno, da je za to pristojen drug organ Agencije.

ČLANI SVETA AGENCIJE SO:

 • Andrej Matvoz, (predsednik sveta in predsednik senata),
 • Istok Prodan,(član sveta/senata),
 • mag. Mirjana Rozman, (članica sveta/senata),
 • mag. Karla Pinter, (članica sveta/senata),
 • mag. Rene Redžič, (član sveta/senata).

Svet odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo ali na zahtevo vsaj dveh članov sveta. Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema po posvetovanju z glasovanjem na seji. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov sveta.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava