PORAVNAVA

ZPOmK-2 uvaja možnost sklepanja poravnave med Agencijo in podjetjem v postopku ugotavljanja kršitve ZPOmK-2 ali 101. ali 102. člena PDEU, na podlagi katere se lahko kršitelju izreče nižja administrativna sankcija. Gre za obliko nagrajevanja podjetja, ker je aktivno sodelovalo v postopku pred Agencijo, zaradi česar je Agencija lahko pospešeno izpeljala postopek. 

Pobudo za začetek pogajanj na podlagi vloge za poravnavo lahko da podjetje ali Agencija. Podjetje, ki je vložilo prijavo za prizanesljivost, lahko vloži tudi vlogo za poravnavo. Z začetkom pogajanj zaradi vloge za poravnavo se morata strinjati tako Agencija kot tudi podjetje.

Preden podjetje vloži vlogo za poravnavo, ga mora Agencija pisno seznaniti z:
– očitki, ki jih namerava podati proti njemu,
– dokazi, uporabljenimi za opredelitev predvidenih očitkov,
– nezaupnimi različicami dokumentov, ki se nahajajo v zadevi, če je zahteva podjetja utemeljena z namenom, da se mu omogoči ugotoviti njegov položaj glede časovnega obdobja ali drugih vidikov kršitve, in
– razponom morebitne administrativne sankcije.

Vloga za poravnavo mora biti sestavljena v pisni obliki. Podjetje mora v vlogi za poravnavo: 
– jasno in nedvoumno priznati odgovornosti za kršitev;
– opisati kršitev, način izvrševanja kršitve, opis proizvodov ali storitev, ki jih zajema kršitev, opis geografskega obsega kršitve, trajanje kršitve;
– navesti najvišji znesek administrativne sankcije, s katerim še soglaša, da jo Agencija izreče, ter dejstva, ki vplivajo na odmero administrativne sankcije;
– izjaviti, da je bilo ustrezno obveščeno o ugotovitvah Agencije o dejstvih in dokazih, ki so pomembni za odločitev o kršitvi, in da je imelo zadostne možnosti, da se je lahko o njih izjavilo;
– izjaviti, da ob upoštevanju prej navedenega ne bo zahtevalo dostopa do spisa ali ustnega zaslišanja;
– izjaviti, da soglaša, da Agencija izda odločbo.

Agencija lahko po lastni presoji vlogo za poravnavo zavrne ali pa jo sprejme.

Če Agencija sprejme vlogo za poravnavo, izda odločbo o ugotovitvi obstoja kršitve 5. ali 8. člena tega zakona ali 101. ali 102. člena PDEU in od podjetja zahteva, da s kršitvijo preneha ter mu izreče administrativno sankcijo. Če Agencija vloge za poravnavo ne sprejme, nadaljuje postopek ugotavljanja obstoja kršitve skladno z ZPOmK-2.

Podjetju se lahko na podlagi vložene vloge za poravnavo, ki jo Agencija sprejme, za največ 20 odstotkov zniža administrativna sankcija, ki bi bila izrečena podjetju, če ne bi vložilo vloge za poravnavo.

Podjetje lahko umakne vlogo za poravnavo v osmih dneh od dne, ko jo je vložilo. Podjetje se lahko pisno odpove pravici do umika vloge za poravnavo.

Če do vložitve vloge za poravnavo ne pride ali če Agencija ne sprejme vložene vloge za poravnavo ali če podjetje vlogo za poravnavo pravočasno umakne, se izročenih dokazov in izjav, danih v postopku za vlogo za poravnavo, ne sme uporabiti v postopkih po ZPOmK-2 ali drugem zakonu, če ZPOmK-2 ne določa drugače.

Odločba, izdana na podlagi vloge za poravnavo, se ne sme izpodbijati iz razloga, ker dejansko stanje ni bilo pravilno in popolno ugotovljeno ali ker je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep o dejanskem stanju, če je odločba izdana v skladu s pogoji vloge za poravnavo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava