Informacije za stranke

POSLOVNI ČAS

Poslovni čas Agencije je namenjen poslovanju z drugimi organi ali drugimi državnimi organi. Agencija posluje:

Ponedeljek:   

 od 9.00 do 15.30

Torek:

 od 9.00 do 15.30  

Sreda:

 od 9.00 do 15.30 

Četrtek:

 od 9.00 do 15.30  

Petek:

 od 9.00 do 14.30

Pošto v fizični obliki prevzema glavna pisarna ves poslovni čas Agencije.

 

URADNE URE

Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami.

Ponedeljek:

od 9.00 do 12.00

Sreda:         

od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00

Petek:

od 9.00 do 12.00

 

KONTAKT

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence 
Dunajska 58
1000 Ljubljana

T:(01) 478 3597
F:(01) 478 3608
E:gp.avk(at)gov.si 

 

VPOGLED V SPIS

V času uradnih ur ima stranka v postopku in vsakdo drug, ki ima po predpisih pravico pregledovati, prepisovati in na svoje stroške kopirati dokumente zadeve (vpogled v spis), pravico do vpogleda v spis zadeve. Položaj stranke v postopku pred Agencijo pa imata le podjetje, proti kateremu vodi Agencija postopek, in priglasitelj koncentracije. Vlagatelj ali vlagateljica pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke.

 

Za čas vpogleda v spis se mora stranka v postopku predhodno dogovoriti z javnim uslužbencem, ki vodi upravni postopek, oziroma drugim javnim uslužbencem, ki ga za opravljanje vpogleda v spis določi vodja organizacijske enote. Vpogled v spis se izvaja v času uradnih ur Agencije po predhodni pisni ali ustni najavi, ki jo mora stranka v postopku posredovati Agenciji praviloma vsaj 5 delovnih dni pred vpogledom v spis.

 

DOSTOPNA VSEBINA DOKUMENTOV
Stranke v postopku ne morejo pregledovati in ne preslikavati:

  • internih dokumentov Agencije v zadevi, vključno s korespondenco med Agencijo in Evropsko komisijo ali organi, pristojnimi za varstvo konkurence drugih držav članic Evropske unije;
  • zaupnih podatkov,
  • podatkov, ki se nanašajo na tajnost vira,
  • zapisnika o posvetovanju in glasovanju in
  • osnutkov odločb.

 

VARSTVO ZAUPNIH PODATKOV
Če oseba, ki posreduje Agenciji kakršnekoli podatke, meni, da predstavljajo določeni podatki iz njene vloge zaupne podatke v skladu s 16. točko 3. člena ZPOmK-2, ki določa, da so zaupni podatki, poslovne skrivnosti ter osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so z ZPOmK-2, ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, mora Agencijo o tem obvestiti.

V tem primeru mora Agenciji predložiti tudi ustrezna pojasnila in različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni.

 

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI
Če podjetje, ki posreduje Agenciji kakršnekoli podatke, meni, da predstavljajo določeni podatki iz njene vloge poslovno skrivnost v skladu s 17. točko 3. člena ZPOmK-2, ki določa, da so poslovna skrivnost podatki, podatki  in poslovna korespondenca, ki se nanašajo na gospodarsko dejavnost podjetja, ali drugi zaščite vredni podatki, če je z njimi seznanjeno omejeno število ljudi, če njihovo razkritje škodi osebi, ki jih da na voljo, ali tretjim osebam in če so interesi, ki so z razkritjem podatkov lahko prizadeti, objektivno vredni zaščite, mora v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZPOmK-2 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložiti Agenciji ustrezna pojasnila in različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

VAROVANJE TAJNOSTI VIRA
V skladu z določbo 41. člena ZPOmK-2 mora Agencija na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. Oseba, ki zahteva varstvo svoje identitete, mora Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira. Če želi torej oseba, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, da Agencija tekom postopka varuje tajnost njene identitete, mora to v svoji vlogi navesti, utemeljiti, zakaj je verjetno, da bi ji razkritje identitete povzročilo občutno škodo, in predložiti Agenciji različico dokumenta, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.


V pomoč strankam v postopku in drugim osebam, ki se na Agencijo obrnejo s svojimi vlogami, ki vsebujejo zaupne podatke, so na voljo tudi Neformalna navodila Evropske komisije o zaupnih podatkih (marec 2012), in primer obravnavanih dokumentov, vse dostopno na: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/information_en.html (glej zlasti točko: Confidentiality claims - establishing a non-confidential version).

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava