POSTOPEK IN NAČIN ODLOČANJA V UPRAVNIH ZADEVAH

Organ postopka odločanja o posamičnih zadevah v upravnem postopku je senat. 
Senat sestavljajo vsi člani sveta, od katerih je eden predsednik senata. 
Senat odloča o posamičnih zadevah iz pristojnosti Agencije v upravnem postopku, v katerih se izdajo akti, s katerimi se postopek pred Agencijo konča (sklepi in odločbe). Če tako določa ZPOmK-2, senat v okviru teh postopkov odloča tudi o administrativnem sankcioniranju podjetij.
Postopek do izdaje odločbe pa vodi javni uslužbenec, zaposlen na Agenciji, ki ga za vodenje postopka pooblasti direktor. Ta predloži senatu pisno poročilo in predlog odločbe.
Senat sprejema odločitve po posvetovanju z glasovanjem na seji, ki ni javna. O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik, ki se zapre v poseben ovitek, vpogled v ta zapisnik pa je dovoljen samo pristojnim sodiščem, ki odločajo v postopku sodnega varstva zoper akte Agencije.
 
POSTOPEK IN NAČIN ODLOČANJA V ZADEVAH O PREKRŠKU 
 
V prekrškovnem postopku odloča o posamičnih zadevah iz pristojnosti Agencije, v katerih se izdajajo akti, s katerimi se postopek pred Agencijo konča, direktor. V primeru izločitve direktorja iz postopka odločanja v prekrškovnem postopku svet Agencije izmed članov sveta ali zaposlenih na Agenciji, ki izpolnjujejo pogoje za odločanje v prekrškovnem postopku, imenuje osebo, ki bo odločila v tem prekrškovnem postopku.
Postopek do izdaje odločbe vodi direktor ali javni uslužbenec, zaposlen v Agenciji, ki izpolnjuje pogoje za vodenje postopka po zakonu, ki ureja prekrške, in ga za to pooblasti direktor. Javni uslužbenec, ki je vodil postopek, predloži direktorju pisno poročilo in predlog odločbe.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava