Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je bila ustanovljena s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011. Agencija je pričela delovati 1. 1. 2013. Pred ustanovitvijo Agencije je naloge in pristojnosti organa, pristojnega za varstvo konkurence, opravljal Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, ki je bil organiziran kot organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo.

 

Agencija ima položaj pravne osebe javnega prava in je samostojen ter neodvisen organ, pristojen za varstvo konkurence na območju Republike Slovenije.

Agencija deluje skladno z določili nacionalne zakonodaje in tudi zakonodaje Evropske unije. Temeljna določila so vsebovana v Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1 link: www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa, pristojnosti iz varovanja odnosov v prehranski  verigi pa so Agenciji podeljene z Zakonom o kmetijstvu (link: www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa. Nekatera izvedbena določila urejajo podzakonski predpisi. Agencija je v določenih primerih pristojna obravnavati tudi kršitve 101. in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

Na prostem trgu mora vladati konkurenca med podjetji, torej da podjetja med seboj pravično tekmujejo na podlagi svojih izdelkov in cen, brez nepoštenih prednosti, saj to koristi tako potrošnikom, kot rasti in razvoju podjetij, kar pa je tudi poglavitni namen varstva konkurence.


V boju za rast in razvoj podjetja skušajo tudi ovirati svoje tekmece, kjer je vloga organov za varstvo konkurence preprečiti ali odpraviti prepovedana omejevalna ravnanja in zagotoviti učinkovito delovanje trgov. Tako je glavna naloga Agencije, da s spremljanjem in analiziranjem razmer na trgu Republike Slovenije in notranjem trgu Evropske Unije, pravočasno odkrije in ugotovi ravnanja podjetij, ki lahko pomembno ogrozijo obstoj učinkovite konkurence (npr. z določanjem cen, razdelitvijo trgov, zlorabljanjem prevladujočega položaja, nezdružljivimi koncentracijami), in jih v primeru obstoja kršitve ustrezno sankcionira. Izvajanje teh pristojnosti pa ni le v represivni naravi, ampak je primarni namen odvračanje podjetij od takih ravnanj ter ozaveščanje in širjenje znanja o konkurenčnem pravu in politiki.


Glavne pristojnosti Agencije so presoja omejevalnih sporazumov, zlorab prevladujočega položaja podjetij na trgu in skladnosti koncentracij podjetij s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava