PROGRAM PRIZANESLJIVOSTI

Ta program udeležencem kartela (omejevalnih sporazumov) omogoča, da pod določenimi pogoji pridobijo možnost imunitete pred administrativno sankcijo oziroma globo (odpustitev sankcije) ali možnost znižanja administrativne sankcije oziroma globe. Smisel programa prizanesljivosti je, da se udeležence kartela, torej podjetja, motivira k sodelovanju z Agencijo pri odkrivanju ravnanj, ki predstavljajo enega izmed najhujših pojavnih oblik omejevanja konkurence. Program prizanesljivosti nagrajuje udeleženca v kartelu ki prvi/prej prinese informacije, zato predstavlja enega izmed pomembnejših sredstev pri odkrivanju kartelov.
 
Program prizanesljivosti ne velja za sporazume med podjetji, ki sodelujejo na vertikalni ravni, in za zlorabe prevladujočega položaja podjetij.
 
Program prizanesljivosti je urejen v določbi 93. člena ZPOmK-2, postopek odpustitve ali znižanja administrativne sankcije pa v Uredba o postopku odpustitve in znižanja administrativne sankcije podjetjem, ki so udeležena v kartelih (v nadaljevanju: Uredba).
 
Več o tem, kako vložiti izjavo zaradi prizanesljivosti.

 

POGOJI ZA ODPUSTITEV ADMINISTRATIVNE SANKCIJE
 
Agencija lahko podjetju, ki razkrije svoje sodelovanje v domnevnem kartelu na ozemlju Republike Slovenije, odpusti administrativno sankcijo, ki bi mu sicer bila naložena, če prvo predloži dokaze, ki bodo po mnenju Agencije omogočili izvedbo preiskave v zvezi z domnevnim kartelom, če Agencija še ne razpolaga z zadostnimi dokazi za izvedbo preiskave ali preiskave še ni izvedla.
 
Če ima Agencija v času prejema oziroma vložitve izjave pri Agenciji že na voljo dovolj dokazov za izvedbo preiskave v zvezi z domnevnim kartelom oziroma je preiskavo že izvedla, se lahko podjetju administrativna sankcija še vedno odpusti, če prvo predloži dokaze, ki po mnenju Agencije lahko omogočijo, da se ugotovi kršitev 5. člena ZPOmK-2 ali 101. člena PDEU, če Agencija še ni razpolagala z zadostnimi dokazi za ugotovitev te kršitve in pred tem nobeno drugo podjetje ni izpolnilo pogojev za priznanje odpustitve administrativne sankcije v zvezi z navedenim domnevnim kartelom.

Poleg predhodno opredeljenih pogojev, morajo biti kumulativno izpolnjeni še naslednji pogoji:
- podjetje mora v celoti in popolnoma razkriti svojo udeležbo v domnevnem kartelu,
- podjetje mora odkrito, v celoti, neprenehoma in brez odlašanja sodelovati z Agencijo med celotnim postopkom za uveljavljanje pravil konkurence zoper vse stranke postopka in Agenciji nemudoma zagotoviti vse relevantne informacije in dokaze v zvezi z domnevnim kartelom, ki mu preidejo v posest in so mu dostopni (glej tudi 8. člen Uredbe), kot npr. nemudoma zagotoviti Agenciji vse pomembne informacije in dokaze v zvezi z domnevnim kartelom, ki jih pridobi v posest ali so mu na razpolago, zagotoviti sodelovanje sedanjih in, če je to mogoče, tudi prejšnjih delavcev in članov organov vodenja ali nadzora z Agencijo;
- podjetje mora svojo udeležbo v domnevnem kartelu končati takoj po vložitvi izjave (razen tistih dejavnosti, ki so po mnenju Agencije razumno potrebne za zaščito interesa preiskave), 
- med načrtovanjem izjave ne sme uničiti, poneveriti ali prikriti informacij ali dokazov o domnevnem kartelu, ali razkriti dejstva glede vložitve ali vsebine svoje načrtovane izjave, razen Evropski komisiji ali organom, pristojnim za varstvo konkurence druge države članice ali iz tretjih držav, 
- za odpustitev administrativne sankcije ne more zaprositi podjetje, ki je prisililo druge člane kartela, v to, da pristopijo h kartelu ali v to, da v njem ostanejo.
 
Podjetje mora poleg izpolnitve predhodno navedenih pogojev za odpustitev administrativne sankcije vložiti pri Agenciji izjavo na enem izmed obrazcev, ki so sestavni del Uredbe (4. člen Uredbe).
 
 

POGOJI ZA ZNIŽANJE ADMINISTRATIVNE SANKCIJE
 
Podjetje, ki ne izpolnjuje pogojev za odpustitev administrativne sankcije, je lahko upravičeno do znižanja administrativne sankcije, ki bi mu bila sicer naložena, če:
-Agenciji v celoti in popolnoma razkrije svojo udeležbo pri domnevnem kartelu,
-zagotovi Agenciji takšne dokaze o domnevni kršitvi, ki imajo znatno dodano vrednost glede na dokaze, ki jih Agencija že ima,
-odkrito, v celoti, neprenehoma in brez odlašanja sodeluje z Agencijo med celotnim postopkom za uveljavljanje pravil konkurence zoper vse stranke postopka in Agenciji nemudoma zagotovi vse relevantne informacije in dokaze v zvezi z domnevnim kartelom, ki preidejo v posest prijavitelja in so mu dostopni (glej tudi 8. člen Uredbe),
-prekine sodelovanje v kartelu takoj po vložitvi izjave, razen če bi bilo po mnenju Agencije to v nasprotju z interesi preiskave, 
-med načrtovanjem izjave zaradi prizanesljivosti ne uniči, poneveri ali prikrije informacij ali dokazov, povezanih z domnevnim kartelom, ali razkrije dejstva glede vložitve ali vsebine načrtovane izjave, razen organom, pristojnim za varstvo konkurence druge države članice ali iz tretjih držav.

Razpon znižanja administrativne sankcije:
Prvo podjetje, ki izpolni pogoje – od 30 do 50 odstotkov administrativne sankcije
Drugo podjetje, ki izpolni pogoje – od 20 do 30 odstotkov administrativne sankcije
Ostala podjetja, ki izpolnijo pogoje – največ 20 odstotkov administrativne sankcije
 
 Če Agencija ugotovi, da izjava za odpustitev oziroma znižanje administrativne sankcije izpolnjuje pogoje iz prvega oziroma drugega odstavka 93. člena ZPOmK-2, podjetje o tem pisno obvesti in ga opozori na dolžnost sodelovanja z Agencijo med celotnim postopkom (glej 9. člen Uredbe). 
 
 

ODPUSTITEV IN ZNIŽANJE GLOBE

Trenutnim in nekdanjim odgovornim osebam pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ter posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki so vložili prijavo za odpustitev administrativne sankcije, Agencija v postopku o prekršku ne izreče globe, če ta oseba:
– Agenciji v celoti in popolnoma razkrije svojo udeležbo v domnevnem kartelu,
- kot prva predloži dokaze, ki po mnenju Agencije omogočijo izvedbo preiskave v zvezi z domnevnim kartelom, če Agencija še ne razpolaga z zadostnimi dokazi za izvedbo preiskave ali preiskave še ni izvedla, ali po mnenju Agencije zadoščajo za ugotovitev kršitve 5. člena ZPOmK-2 ali 101. člena PDEU v zvezi z domnevnim kartelom, če Agencija še ni razpolagala z zadostnimi dokazi za ugotovitev te kršitve in pred tem nobeno drugo podjetje ni izpolnilo pogojev za priznanje odpustitve administrativne sankcije v zvezi z navedenim domnevnim kartelom,
– aktivno sodeluje z Agencijo in
– je bila prijava podjetja za odpustitev administrativne sankcije vložena, še preden je Agencija ali organ, pristojen za varstvo konkurence druge države članice, odgovorno osebo obvestil o postopku zaradi kršitev konkurenčnega prava.
 

ODNOS DO KAZENSKEGA POSTOPKA

Kazenski zakonik (v nadaljevanju: KZ-1) v 225. členu določa kaznivo dejanje »Protipravno omejevanje konkurence«, ki se nanaša tudi na kartele.

Storilcu kaznivega dejanja kršitve prepovedi omejevalnih sporazumov, ki je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito, in je sodeloval pri njegovem preiskovanju in odpravljanju posledic ter ni prisilil drugih k udeležbi pri omejevanju konkurence, niti jih ni prisilil, da so v njej še naprej udeleženi, se sme v skladu z drugim odstavkom 225. člena KZ-1 kazen odpustiti.

Ugodnosti iz programa prizanesljivosti, kot je opredeljen v ZPOmK-2 in Uredbi, se nanašajo tudi na morebitni kazenski postopek. Tako so trenutni in nekdanji družbeniki, člani organov vodenja ali nadzora in drugi zaposleni v podjetju, ki je vložilo izjavo zaradi prizanesljivosti, zaščiteni pred sankcijami, ki jih izrekajo pristojni organi v kazenskih postopkih v zvezi z udeležbo v kartelu, navedeno v izjavi zaradi prizanesljivosti, pri čemer mora ta fizična oseba izpolniti določene pogoje:
- Agenciji v celoti in popolnoma razkriti svojo udeležbo v domnevnem kartelu,
- kot prva predložiti dokaze, ki po mnenju Agencije omogočijo izvedbo preiskave v zvezi z domnevnim kartelom, če Agencija še ne razpolaga z zadostnimi dokazi za izvedbo preiskave ali preiskave še ni izvedla, ali po mnenju Agencije zadoščajo za ugotovitev kršitve 5. člena ZPOmK-2 ali 101. člena PDEU v zvezi z domnevnim kartelom, če Agencija še ni razpolagala z zadostnimi dokazi za ugotovitev te kršitve in pred tem nobeno drugo podjetje ni izpolnilo pogojev za priznanje odpustitve administrativne sankcije v zvezi z navedenim domnevnim kartelom
- aktivno sodelovati z organom, pristojnim za kazenski pregon, in če je bila prijava podjetja za odpustitev administrativne sankcije vložena, še preden je organ, pristojen za varstvo konkurence to osebo obvestil o postopku zaradi kršitev konkurenčnega prava.

Organ, pristojen za kazenski pregon, nadaljuje kazenski pregon, če ta fizična oseba ne sodeluje ali je prenehala sodelovati z njim ali če je bila izjava iz prejšnjega člena vložena po tem, ko je organ, pristojen za kazenski pregon, zoper to fizično osebo že izdal akt, s katerim je nanjo osredotočil sum, da je izvršila kršitev.

Državni tožilec ni dolžan začeti kazenskega pregona oziroma sme predlagati odpustitev ali znižanje kazenske sankcije ali odstopiti od pregona tudi, kadar prispevek k odkritju in preiskavi kartela fizične osebe pretehta nad interesom za pregon oziroma nad sankcioniranjem.

Vložitev izjave zaradi prizanesljivosti ne posega v pravico oškodovancev, ki so zaradi kršitve konkurenčnega prava utrpeli škodo, da zahtevajo popolno odškodnino za takšno škodo.

Podrobneje o Leniency programu oz. možnosti sodelovanja z Evropsko komisijo: Link.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava