1.   Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa:

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

 

Odgovorna oseba:

Andrej Matvoz, direktor

 

Datum prve objave kataloga:

November 2004.

 

Datum zadnje spremembe:

Januar 2023.

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 

http://www.varstvo-konkurence.si/

 

Druge oblike kataloga: Ni.

 

 

2.   Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.a  Podatki o organizaciji organa

Organi Agencije

Notranje organizacijske enote

 

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 

Nastja Stergar

e-mail:nastja.stergar(at)gov.si

tel. št. 01/478-3743

 

mag. Leon Devjak

e-mail:leon.devjak(at)gov.si

tel. št.:  01/478-3735

 

2.e  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

 

Veljavni predpisi

 

2.d Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov s kratkim opisom posameznega postopka 

 

UPRAVNI
POSTOPEK
IN
ADMINISTRATIVNO
SANKCIONIRANJE
 

postopek presoje omejevalnih sporazumov med podjetji, sklepov podjetniških združenj in usklajenih ravnanj podjetij in izrekanje administrativnih sankic;

postopek presoje zlorab prevladujočega položaja podjetij;

postopek presoje koncentracij in izrekanje administrativnih sankcij;

POSTOPEK
O PREKRŠKU

prekrškovni postopek nad izvajanjem določb ZPOmK-2 ter 101. in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

 

3.   Postopek za dostop do informacij javnega značaja

 

Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki je del tega kataloga.

 

Prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo, lahko pa tudi z neformalno zahtevo.

 

Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

 

V zahtevi za dostop do informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:

  1. informacijo, s katero se želi seznaniti,
  2. na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:

  1. informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti;
  2. na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa);
  3. za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti (pridobitni oziroma nepridobitni namen).

Organ je dolžan o zahtevi prosilca odločiti najkasneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.

V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je dopusten upravni spor.

 

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

 

Svet Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 22. 5. 2013 izdal Stroškovnik o posredovanju informacij javnega značaja.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Zahteve za posredovanje dokumentacije v zvezi z omejevalnimi ravnanji in koncentracijami:

 

 

 

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava