Vlada, državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ne smejo s splošnimi in posamični akti oziroma z drugimi dejanji omejevati svobodne menjave blaga in storitev, svobodnega vstopa na trg ter svobodnega nastopanja na trgu, če se s tem preprečuje svobodna in poštena konkurenca.


Varstvo interesov podjetij pri omejevanju prostega nastopanja podjetij s predpisi je primarno zagotovljeno v upravnem sporu in v postopku presoje skladnosti predpisov z ustavo in zakoni. V tem okviru je pomembna tudi vloga Agencije, ki znotraj svojih pristojnosti daje mnenja o predlogih zakonov in uredb, kadar presodi, da je to potrebno, oz. kadar predsednik vlade, pristojni minister oz. drug državni organ od Agencije zahteva izdajo mnenja o predlogu zakona ali uredbe, če je neposredni učinek takega zakona ali uredbe določanje količinskih omejitev pri izvajanju dejavnosti ali dostopu do trga, določanje izključnih pravic na določenih gospodarskih področjih ali določanje splošnih pogojev poslovanja.


Agencija izdaja mnenja tudi v primerih, ko je prosto nastopanje na trgu omejeno s posamičnimi akti in dejanji, s katerimi se:

  • podjetju onemogoča opravljanje dejavnosti na kakšnem območju ali glede kakšne vrste dejavnosti, čeprav izpolnjuje z zakonom določene pogoje,
  • neupravičeno zavlačuje postopek za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti ali kakšnega drugega dovoljenja, pomembnega za nastopanje podjetja na trgu,
  • posredno ali neposredno ustvarja diskriminacija med podjetji glede na njihov sedež,
  • prepoveduje promet z blagom in storitvami zunaj območja lokalne skupnosti,
  • določenemu podjetju neutemeljeno zagotavlja privilegiran položaj pri poslovanju na trgu.

 

V teh in podobnih primerih pošlje Agencija pristojnim organom mnenje o potrebnih ukrepih, s katerimi bi se odpravilo ali preprečilo omejevanje konkurence. Kadar Agencija presodi, da je to primerno zaradi narave in pomena omejevanja konkurence, svoja mnenja tudi javno objavi.


Mnenja Agencije so dostopna na spletni strani.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava