Prijava omejevalnih ravnanj


KDO LAHKO VLOŽI PRIJAVO

Prijavo lahko vloži katerakoli oseba, ki razpolaga z informacijami in dokazi, ki bi lahko bili pomembni za uvedbo postopka v zvezi z domnevnimi omejevalnimi ravnanji, oz. bi lahko prispevali k ugotavljanju dejstev, pomembnih za ugotavljanje teh kršitev. Vlagatelj oz. vlagateljica takšne prijave, pobude, sporočila ali druge vloge v postopku pred Agencijo nima položaja stranke. V okviru omejevalnih ravnanj ima v postopku pred Agencijo položaj stranke le podjetje, proti kateremu se vodi postopek.

TAJNOST VIRA
Prijava kršitve se lahko vloži tudi v anonimni obliki, saj mora Agencija na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati njeno identiteto. Oseba, ki želi, da Agencija varuje tajnost njene identitete, mora v svoji vlogi navesti in utemeljiti, zakaj je verjetno, da bi ji razkritje identitete povzročilo občutno škodo, ter Agenciji predložiti različico dokumenta, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

NAČIN VLOŽITVE PRIJAVE

Prijavo nam lahko pošljete po pošti, e-pošti ali oddate osebno v času poslovnih ur v prostorih Agencije. Prijava mora vsebovati čim več podatkov, pomembnih za ugotavljanje obstoja kršitve, predvsem je zaželeno, da vsebuje naslednje podatke:

  • o prijavitelju in njegovem podjetju,
  • o podjetju, ki domnevno krši pravila konkurenčne zakonodaje,
  • o razmerju med prijaviteljem in podjetjem, ki domnevno krši pravila konkurenčne zakonodaje,
  • o tržni dejavnosti, s katero se ukvarja podjetje in je hkrati predmet domnevne kršitve,
  • o geografski opredelitvi trga domnevnega kršitelja,
  • o načinu domnevne kršitve,
  • o obstoju drugih postopkov zoper podjetje/a, ki domnevno krši/jo pravila konkurence.

Prijavi priložite tudi druge relevantne dokumente, za katere menite, da jih Agencija potrebuje in dokazujejo domnevno kršitev, kot npr. sporazumi, zapisniki sestankov, srečanj in drugih pogajanj, drugi dokumenti, iz katerih izhajajo sporni pogoji oz. določbe poslovanja, korespondenca med strankami, druga poslovna dokumentacija…). Za lažje in hitrejše obravnavanje zadeve je pomembno, da prijava vsebuje čimveč relevantnih podatkov.

Vlagatelji prijav lahko z namenom podrobnejše predstavitve vsebine prijave v prijavi oz. vlogi predlagajo tudi sestanek s predstavniki Agencije. Če bo Agencija ocenila, da je tak sestanek potreben, bo prijavitelja kontaktirala, zato je pomembno, da prijavitelj v prijavi navede tudi svoje kontaktne podatke.

KAM POSLATI OZ. KJE VLOŽITI PRIJAVO

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence 
Dunajska 58
1000 Ljubljana

T:(01) 478 3597
F:(01) 478 3608
E:gp.avk(at)gov.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava