PROGRAM PRIZANESLJIVOSTI

 

Ta program udeležencem kartela (omejevalnih sporazumov po cilju) omogoča, da pod določenimi pogoji pridobijo možnost imunitete pred globo (odpustitev sankcije) ali možnost znižanja globe. Smisel programa prizanesljivosti je, da se udeležence kartela, torej storilce, motivira k sodelovanju z Agencijo pri odkrivanju ravnanj, ki predstavljajo enega izmed najhujših pojavnih oblik omejevanja konkurence. Program prizanesljivosti nagrajuje kršitelja/storilca, ki prvi/prej prinese informacije, zato predstavlja enega izmed pomembnejših sredstev pri odkrivanju kartelov.

 

Program prizanesljivosti ne velja za sporazume med podjetji, ki sodelujejo na vertikalni ravni, in za zlorabe prevladujočega položaja podjetij.

 

Program prizanesljivosti je urejen v določbi 76. členu ZPOmK-1, postopek odpustitve ali znižanja globe pa v Uredbi o postopku odpustitve ali znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih (v nadaljevanju: Uredba).

 

 

POGOJI ZA ODPUSTITEV GLOBE

 

Agencija lahko storilcu, ki razkrije svoje sodelovanje v domnevnem kartelu na ozemlju Republike Slovenije, odpusti globo, ki bi mu sicer bila naložena, če prvi predloži podatke in dokaze, ki bodo po mnenju Agencije omogočili izvedbo preiskave v zvezi z domnevnim kartelom.

 

Če ima Agencija v času prijave že na voljo dovolj dokazov za sprejetje odločbe o preiskavi v zvezi z domnevnim kartelom, oziroma je preiskavo že izvedla, se lahko storilcu globa še vedno odpusti, če prvi predloži dokaz, ki po mnenju Agencije lahko omogoči, da se ugotovi kršitev 6. člena ZPOmK-1.

 

Poleg predhodno opredeljenih pogojev, morajo biti kumulativno izpolnjeni še naslednji pogoji:

-storilec mora v celoti in popolnoma razkriti svojo udeležbo v domnevnem kartelu,

-storilec mora aktivno sodelovati z Agencijo med celotnim postopkom (glej 7. člen Uredbe), npr. nemudoma zagotoviti Agenciji vse pomembne informacije in dokaze v zvezi z domnevnim kartelom, ki jih pridobi v posest ali so mu na razpolago, zagotoviti sodelovanje sedanjih in, če je to mogoče, tudi prejšnjih delavcev in članov organov vodenja ali nadzora z Agencijo;

-storilec mora svojo udeležbo v domnevnem kartelu končati takoj po vložitvi prijave (razen tistih dejavnosti, ki so po mnenju Agencije razumno potrebne za zaščito interesa preiskave), pred načrtovano vložitvijo prijave pri Agenciji pa ne sme uničiti, poneveriti ali skriti dokazov o domnevnem kartelu, niti ne dejstva ali vsebine svoje načrtovane prošnje,

 

-za odpustitev globe ne more zaprositi storilec, ki je prisilil druge storilce, člane kartela, v to, da pristopijo h kartelu ali v to, da v njem ostanejo.

 

Storilec pred vložitvijo prijave ne sme:

(i) uničiti, poneveriti ali skriti dokazov o domnevnem kartelu, na katerega se prijava nanaša,

(ii) neposredno ali posredno razkriti dejstva, da namerava vložiti prijavo pri Agenciji, oziroma razkriti vsebine načrtovane prijave, razen organom drugih držav članic, pristojnim za varstvo konkurence, in Evropski komisiji.

 

Storilec mora poleg izpolnitve predhodno navedenih pogojev za odpustitev globe vložiti pri Agenciji prijavo na enem izmed obrazcev, ki so sestavni del Uredbe (prvi odstavek 76. člena ZPOmK-1) – link na obrazec!!

 

POGOJI ZA ZNIŽANJE GLOBE

 

Storilec, ki ne izpolnjuje pogojev za odpustitev globe, je lahko upravičen do znižanja globe, ki bi mu bila sicer naložena, če:

-zagotovi Agenciji takšne dokaze o domnevni kršitvi, ki imajo znatno dodano vrednost glede na dokaze, ki jih Agencija že ima,

-prekine sodelovanje v kartelu,

-sodeluje z Agencijo med celotnim postopkom (glej 7. člen Uredbe).

Razpon znižanja globe:

 

Prvi storilec, ki izpolni pogoje – od 30 do 50 odstotkov globe

Drugi storilec, ki izpolni pogoje – od 20 do 30 odstotkov globe

Ostali storilci, ki izpolnijo pogoje – največ 20 odstotkov globe

 

 

Če Agencija ugotovi, da prijava za odpustitev oziroma znižanje globe izpolnjuje pogoje iz prvega oziroma drugega odstavka 76. člena ZPOmK-1, storilca o tem pisno obvesti in ga opozori na dolžnost sodelovanja z Agencijo med celotnim postopkom (glej 8. člen Uredbe). O odpustitvi ali znižanju globe pa odloči Agencija z odločbo o prekršku (glej 9. člen Uredbe).

 

 

ODNOS DO KAZENSKEGA POSTOPKA

 

Kazenski zakonik (v nadaljevanju: KZ-1) v 225. členu določa kaznivo dejanje »Protipravno omejevanje konkurence«, ki se nanaša tudi na kartele.

 

Storilcu kaznivega dejanja kršitve prepovedi omejevalnih sporazumov, ki je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito, in je sodeloval pri njegovem preiskovanju in odpravljanju posledic ter ni prisilil drugih k udeležbi pri omejevanju konkurence, niti jih ni prisilil, da so v njej še naprej udeleženi, se sme v skladu z drugim odstavkom 225. člena KZ-1 kazen odpustiti.

 

Ugodnosti iz programa prizanesljivosti, kot je opredeljen v ZPOm-K-1 in Uredbi, lahko storilec pridobi zgolj v postopku o prekršku pred Agencijo, saj se te določbe ne nanašajo na morebitni kazenski postopek. Pridobitev ugodnosti v postopku pred Agencijo namreč ne zagotavlja enakega izida v kazenskem postopku. Ne glede na to je mogoče storilcu v primeru izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev tudi v kazenskem postopku kazen neomejeno znižati ali odpustiti.

 

Podrobneje o Leniency programu oz. možnosti sodelovanja z Evropsko komisijo: Link.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava