POSTOPEK PRED AGENCIJO

 

Agencija mora pri presoji omejevalnih ravnanj praviloma izpeljati dva postopka:

-       upravni/nadzorstveni postopek: v katerem Agencija ugotovi kršitev določbe 6. ali 9. člena ZPOmK-1 in/ali 101. ali 102. člena PDEU. Ta postopek se izvede po določbah ZPOmK-1 ob subsidiarni uporabi določb ZUP;

-       prekrškovni postopek: v katerem naloži Agencija kot prekrškovni organ kršitelju globo v okviru hitrega postopka o prekršku. Ta postopek se izvede po določbah ZP-1.

 

Kadar ravnanje podjetja prizadene trgovino med državami članicami, Agencija uporabi tudi 101. ali 102. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU), in vodi t. i. enotni postopek.

 

UPRAVNI POSTOPEK

 

UVEDBA POSTOPKA

Agencija uvede postopek izključno po uradni dolžnosti, če je izkazana verjetnost kršitve določbe 6. (prepoved omejevalnih sporazumov) ali 9. člena (prepoved zlorabe prevladujočega položaja) ZPOmK-1 in/ali 101. ali 102. člena PDEU. Za obstoj okoliščin, iz katerih izhaja verjetnost kršitve prepovedi omejevalnih sporazumov ali zlorab prevladujočega položaja, lahko Agencija izve sama (npr. pri opravljanju analize trga ali na podlagi rezultatov raziskave sektorja) ali pa jo na obstoj takšnih okoliščin opozorijo prijavitelji.

 

SKLEP O UVEDBI POSTOPKA

Postopek pred Agencijo se začne z izdajo sklepa o uvedbi postopka (24. člen ZPOmK-1), ki ga izda direktor Agencije. Za uvedbo postopka mora biti izkazana verjetnost kršitve; to pomeni, da so razlogi, ki govorijo o obstoju kršitve, močnejši od razlogov, ki bi govorili o njenem neobstoju.

 

Izvleček sklepa o uvedbi postopka se objavi na spletni strani Agencije skupaj s pozivom osebam, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

PREISKOVALNI POSTOPEK

V okviru preiskovalnega postopka ima Agencija na voljo dve sredstvi:

-       zahteva za posredovanje podatkov (27. člen ZPOmK-1) - Agencija jo lahko naslovi na različne subjekte, ki so lahko neformalne oblike ali v obliki sklepa pod grožnjo globe;

-       preiskava v podjetju, zoper katerega se vodi postopek (28. do 35. člen ZPOmK-1) - za izvedbo morajo obstajati utemeljeni razlogi za sum kršitve določb ZPOmK-1 oz. PDEU. Za preiskavo mora Agencija pridobiti odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, lahko pa Agencija preiskavo podjetja opravi tudi na podlagi njegove pisne privolitve. Preiskavo opravljajo osebe, zaposlene na agenciji, posamezna strokovna dela pa lahko opravljajo tudi specializirane organizacije. 

 

POVZETEK RELEVANTNIH DEJSTEV

Kadar namerava Agencija izdati za stranko neugodno odločbo, torej odločbo o ugotovitvi 6. ali 9. člena ZPOmK-1, jo o tem obvesti s povzetkom relevantnih dejstev (v nadaljevanju: PRD), v katerem Agencija stranko postopka seznani z dejstvi in dokazi, pomembnimi za odločitev, ter ji določi primeren rok, v katerem se lahko izjavi o PRD (36. člen ZPOmK-1). Stranke se lahko o PRD izjavijo v roku, ki ga določi Agencija (največ 45 dni).

 

ODLOČBE IN SKLEPI AGENCIJE

Postopek pred Agencijo v posamičnih zadevah v upravnem postopku se zaključi z izdajo odločbe ali sklepa, ki ga sprejme senat Agencije (12.n člen ZPOmK-1).

 

ODLOČBA O KRŠITVI

Kadar Agencija ugotovitev iz PRD, kljub prejetim izjavam strank, ne spremeni in takšna ugotovitev Agencije dosega materialnopravni standard »prepričanje« o kršitvi, Agencija izda odločbo o ugotovitvi obstoja kršitve določb 6. ali 9. člena ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU in od podjetja zahteva, da s kršitvijo preneha (37. člen ZPOmK-1). Z isto odločbo lahko podjetju naloži tudi ukrepe, ki so primerni za odpravo kršitve in njenih posledic.

 

Agencija mora izdati odločbo o kršitvi v instrukcijskem roku dveh let od izdaje sklepa o uvedbi postopka.

 

SKLEP O ZAČASNIH UKREPIH

Agencija lahko v primeru obstoja verjetnosti kršitve določb 6. ali 9. člena ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU v nujnih primerih, ko obstaja nevarnost težko popravljive škode za učinkovitost konkurence na trgu, izda tudi sklep o začasnih ukrepih ter v njem tudi določi, koliko časa naj trajajo (38. člen ZPOmK-1).

 

ZAVEZE

V skladu s prvim odstavkom 39. člena ZPOmK-1 lahko podjetje, proti kateremu se vodi postopek, predlaga zaveze, s katerimi se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. ali 9. člena ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU. Podjetje lahko predlaga zaveze najpozneje do poteka roka za odgovor na PRD. V kolikor predlagane zaveze strank predstavljajo primeren ukrep za odpravo protikonkurenčnih posledic na trgu, jih Agencija lahko sprejme z odločbo ter jih časovno omeji.

 

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA

Če Agencija tekom postopka ne ugotovi kršitve določb 6. ali 9. člena ZPOmK-1 ali 101. ali 102. člena PDEU, ali če posebne okoliščine kažejo, da postopek ne bi bil smotrn, s sklepom ustavi postopek (40. člen ZPOmK-1).

 

PUBLICITETA ODLOČITEV

Pomembna značilnost ZPOmK-1 je poudarjena zahteva po publiciteti postopka, ki se zagotavlja z objavami odločb Agencije na spletni strani Agencije, brez zaupnih podatkov (izvlečki sklepov o uvedbi postopka, pravnomočne upravne in prekrškovne odločbe in pravnomočni sklepi, s katerimi se postopek konča). Objava odločitev Agencije je pomembna zaradi transparentnosti dela Agencije, varstva pravic tretjih ter seznanjanja javnosti s prakso Agencije.

 

SODNO VARSTVO

Zoper izdane odločbe Agencije ni mogoče vložiti pritožbe. Sodno varstvo v postopku pred Agencijo je zagotovljeno s tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije, ki jo morajo podjetja vložiti v roku trideset (30) dni od dneva vročitve odločbe.

 

POSTOPEK O PREKRŠKU

 

Po zaključenem upravnem postopku Agencija v primeru ugotovljene kršitve praviloma uvede prekrškovni postopek.

 

ZPOmK-1 kot prekršek določa ravnanje v nasprotju s 6. in 9. členom ZPOmK-1 in/ali 101. in 102. členom. Nadalje predstavlja kršitev tudi ravnanje v nasprotju z izvršljivo odločbo, ki jo je Agencija izdala na podlagi 37. člena (prenehanje kršitve), 38. člena (začasni ukrepi) ali 39. člena (zaveze) ZPOmK-1.

 

OBVESTILO O PREKRŠKU

Pooblaščena uradna oseba vodi prekrškovni postopek po Zakonu o prekrških (Uradni list RS št. 7/2003 in nadaljnji, v nadaljevanju: ZP-1). Prvo dejanje Agencije, ki meri na pregon storilca, praviloma predstavlja obvestilo o prekršku. O dejstvih in okoliščinah prekrška iz obvestila o prekršku se lahko kršitelj izjavi v roku 5 dni.

 

ODLOČBA O PREKRŠKU

O obstoju prekrška odloča prekrškovni senat (12.s člen ZPOmK-1). V odločbi Agencija kršitelju izreče globo v višini do 10 % letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu, globa pa se izreče tudi odgovorni osebi pravne osebe ali odgovorni osebi samostojnega podjetnika posameznika, in sicer v razponu od 5.000 EUR do 10.000 EUR oz. od 15.000,00 EUR do 30.000,00 EUR, kadar je narava storjenega prekrška posebno huda (73. člen ZPOmK-1).

 

V skladu s 76. členom ZPOmK-1 pa lahko Agencija pod strogo določenimi pogoji odpusti ali zniža globo storilcu prekrška zaradi sodelovanja v kartelu (program prizanesljivosti).

 

SODNO VARSTVO

Zoper odločbo o prekršku Agencije je v skladu z določbami ZP-1 zagotovljeno sodno varstvo z vložitvijo zahteve za sodno varstvo, o kateri odloča Okrajno sodišče v Ljubljani. O prekrških z varstva konkurence se odloča prednostno.

 

ZASTARANJE

Postopek za prekrške, ki pomenijo omejevalna ravnanja, ni dopusten, če preteče 5 let od dneva, ko je bil prekršek storjen, vendar pa postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče 10 let od dneva, ko je bil prekršek storjen (75. člen ZPOmK-1).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava