Podjetja morajo priglasiti koncentracijo Agenciji na posebnem obrazcu, katerega vsebina je določena v Uredbi o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (Uradni list RS, št. 36/09 in 3/14).

 

Podjetja k priglasitvi koncentracije priložijo tudi izpolnjen obrazec-prijava skladno z Navodilom o objavljanju podatkov in informacij na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence v postopkih priglašenih koncentracij in na ta način izkažejo strinjanje, da Agencija na svoji spletni strani objavi obvestilo o začetem postopku presoje priglašene koncentracije. V nasprotnem primeru morajo podjetja posredovati Agenciji pojasnilo z utemeljenimi razlogi, zakaj ne želijo take objave.

 

V skladu z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO; ZUT) je za priglasitev koncentracije Agenciji treba plačati upravno takso (tarifna številka 48. iz ZUT) v znesku 2000,00 EUR na številko računa: 01100 – 1000350460, sklic: 11 16608 – 7111231.

 

Priglasitev se odda pisno, na izpolnjenem obrazcu, po pošti na naslov:

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

Dunajska 58

1000 Ljubljana

 

ali osebno v času uradnih ur Agencije:

 

Ponedeljek:

od 9.00 do 12.00

Sreda:         

od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00

Petek:

od 9.00 do 12.00

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava