POSTOPEK PRESOJE PRED AGENCIJO

Postopek presoje koncentracije se začne na podlagi:

a)     priglasitve ali

b)     po uradni dolžnosti z izdajo sklepa o uvedbi postopka, kadar je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam ZPOmK-1, in je podjetja niso priglasila.

 

Agencija prejeto priglasitev pregleda. Če priglasitev ne vsebuje vseh zahtevanih sestavin posebnega obrazca, Agencija pozove priglasitelja, naj pomanjkljivosti odpravi, in mu določi rok, v katerem jih mora odpraviti. Če priglasitelj pomanjkljivosti ne odpravi v roku, se šteje, da koncentracija ni bila priglašena.

 

Če Agencija ugotovi, da priglašena koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK-1, izda o tem odločbo.

 

Če Agencija ugotovi, da je koncentracija podrejena določbam ZPOmK-1, presoja vplive koncentracije na upoštevnem proizvodnem oziroma storitvenem in geografskem trgu, pri tem pa upošteva tržni položaj v koncentraciji udeleženih podjetij, njihovo možnost za financiranje, strukturo trga, izbiro, ki jo imajo na voljo dobavitelji in uporabniki, ter njihov dostop do virov ponudbe oziroma do samega trga, obstoj morebitnih pravnih ali dejanskih vstopnih ovir, gibanje ponudbe in povpraševanja na upoštevnih trgih, koristi vmesnih in končnih uporabnikov ter glede na tehnični in gospodarski razvoj pod pogojem, da je v korist potrošnikom in ne ovira konkurence.

 

Agencija pridobiva podatke od različnih udeležencev na trgu na način, da naslovi na podjetja, organizacije, institucije in druge udeležence zahtevo za posredovanje podatkov. Agencija lahko zahteva podatke od podjetij tudi s posebnim sklepom z opozorilom o zagroženi denarni kazni. Če podjetje, na katero je Agencija naslovila zahtevo za posredovanje podatkov s sklepom, posreduje Agenciji nepravilne, nepopolne ali zavajajoče podatke ali če jih ne posreduje v določenem roku, lahko Agencija izda sklep, s katerim mu naloži denarno kazen do 50.000 evrov.

 

Agencija na podlagi vsebinske presoje koncentracije z odločbo odloči o:

a)     skladnosti koncentracije s pravili konkurence (soglasje) ali

b)     soglasju h koncentraciji, ki ga pogojuje z izpolnitvijo korektivnih ukrepov (ki jih predlaga priglasitelj) ali

c)     neskladnosti koncentracije s pravili konkurence (prepoved).

 

Agencija lahko na podlagi preizkusa priglasitve v 25 delovnih dneh od prejema popolne priglasitve izda odločbo o skladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

V primeru, da je  izkazan resen sum glede skladnosti koncentracije s pravili konkurence, pa Agencija s sklepom uvede postopek presoje skladnosti s pravili konkurence (t.i. »2. faza«). V tem primeru Agencija odloči v 60 delovnih dneh od dneva izdaje sklepa o uvedbi postopka.

 

Rok za izdajo odločbe ali sklepa o uvedbi postopka se podaljša za 15 delovnih dni, če priglasitelj Agenciji predlaga korektivne ukrepe.

 

Agencija opozarja, da odložnih pogojev v kupoprodajnih oziroma drugih podobnih pogodbah o prenosu lastniških  deležev, sklenjenih med priglasitelji koncentracije in imetniki lastniških deležev v prevzetih podjetji, v skladu s katerimi je izvršitev določene transakcije odvisna med drugim tudi od izdaje odločbe Agencije, ni dolžna spoštovati, ker se presoja skladnosti koncentracij s pravili konkurence pred Agencijo vodi na podlagi določb in zgoraj navedenih rokih, kot jih določa ZPOmK-1. Odgovornost za pravočasno izvedbo koncentracij je tako na strani pogodbenih strank, ne pa Agencije, zato Agencija poziva podjetja, ki priglašajo koncentracije, da to upoštevajo pri oblikovanju pogodbenih določil oziroma odložnih pogojev v teh določilih.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava