NOTRANJEORGANIZACIJSKE ENOTE

Naloge  Agencije se glede na obseg, medsebojno povezanost, usklajevanje in usmerjanje opravljajo v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:

-          Vodstvo agencije

-          Oddelek za koncentracije in ekonomsko analitiko

-          Oddelek za omejevalna ravnanja in prekrške

 

Vodstvo agencije poleg nalog iz pristojnosti direktorja agencije opravlja tudi strokovne, organizacijske, administrativne in tehnične naloge, sodeluje z domačimi in tujimi organi, organizacijami in institucijami s področja dela, opravlja naloge s področja finančnega poslovanja Agencije, vodi postopke oddaje javnih naročil, opravlja naloge s področja kadrovskega poslovanja Agencije, koordinira in izvaja aktivnosti z zvezi z varstvom pri delu in požarno varnostjo, vodi postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, upravlja in hrani dokumentacijo Agencije, vzdržuje informacijski sistem in zagotavlja računalniško podporo uporabnikom v Agenciji, ureja in vzdržuje spletno stran Agencije ter objavlja informacije za javnost, pripravlja predloge internih aktov Agencije, pripravlja poročila, mnenja, analize in druga gradiva ter opravlja administrativno-tehnična opravila za delovanje sveta Agencije.

 

Oddelek za koncentracije in ekonomsko analitiko izvršuje ekonomsko analitične, strokovne in svetovalne naloge, zlasti na področju: definiranja upoštevnih geografskih in proizvodnih trgov; priglasitev koncentracij; omejevalnih sporazumov; zlorab prevladujočega položaja; spremljanja in analiz razmer na trgu, ki so pomembne za razvijanje poštene in svobodne konkurence; obravnave ter analize statističnih podatkov; nudi pomoč pri preiskavah Evropski komisiji ali drugim nacionalnim organom, ki jih navedeni izvajajo pri slovenskih subjektih.

 

Oddelek za omejevalna ravnanja in prekrške ugotavlja protipravnost omejevalnih sporazumov (horizontalnih in vertikalnih), prevladujoč položaj na trgu ter zlorabo tega položaja; presoja skladnost koncentracij s pravili konkurence; sestavlja ter nudi strokovno pomoč pri pripravi vlog za sodišča; opravlja dejanja v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje omejevanja konkurence in nudi pomoč pri preiskavah Evropski komisiji ali drugim nacionalnim organom, ki jih navedeni izvajajo pri slovenskih subjektih.