PROGRAM PRIZANESLJIVOSTI - več o programu prizanesljivosti.

 

KDO LAHKO VLOŽI PRIJAVO

 

Prijavo lahko vložijo zgolj storilci - udeleženci kartela. To so lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali samostojne podjetnice posameznice oziroma posamezniki ali posameznice, ki samostojno opravljajo dejavnost, in ki sodelujejo v kartelu, ter njihove odgovorne osebe, kot jih opredeljuje 15. člen Zakona o prekrških. Pri tem morajo izrecno navesti na koga se prijava nanaša (glej drugi in tretji odstavek 3. člena Uredbe o postopku odpustitve ali znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih, v nadaljevanju: Uredba).

 

KAKO SE VLOŽI PRIJAVA

 

Storilec vloži prijavo tako, da izpolni enega od obrazcev, ki so priloga Uredbe, obvezno tudi seznam prilog in seznam dokazov, ter priloži vse zahtevane dokumente in dokaze:

-       Priloga 1 Uredbe: Obrazec prijave za odpustitev in/ali znižanje globe

-       Priloga 7 Uredbe,

-       Priloga 8 Uredbe.

 

Storilec vloži prijavo v treh izvodih (1x original in 2x kopija – original za prekrškovni postopek, ena kopija za upravni postopek in ena za storilca).

 

V prijavi mora storilec označiti, ali vlaga prijavo zgolj za odpustitev globe ali tudi za znižanje ali zgolj za znižanje globe. Prijava se lahko vloži zgolj v SLOVENSKEM JEZIKU.

 

Prijava se lahko vloži:

 

-       Po pošti, v zaprti ovojnici in označeno z oznako:

 

»NE ODPIRAJ, POSLOVNA SKRIVNOST, ZA PROGRAM PRIZANESLJIVOSTI« na naslov Agencije:

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

Dunajska 58

1000 Ljubljana

 

 

-       Pisno, osebno na Agenciji, v času uradnih ur:

 

Ponedeljek:

od 9.00 do 12.00

Sreda:         

od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00

Petek:

od 9.00 do 12.00

 

 

-       Ustno, osebno na Agenciji na zapisnik po predhodnem dogovoru

 

Zahtevo za vložitev prijave v ustni obliki mora storilec v skladu z drugim odstavkom četrtega člena Uredbe utemeljiti!

 

 

-       Po telefonu ali e-pošti

 

T: + 386 (1) 431 02 79 (v času uradnih ur)

E: leniency.mg(at)gov.si

  

Navedena kontakta sta namenjena ZGOLJ storilcem, ki želijo pridobiti ugodnosti iz programa prizanesljivosti in nista namenjena za posredovanje splošnih informacij o delu Agencije ali programu prizanesljivosti!

 

-       Po faxu na številko + 386 (1) 478 34 75

 

-       Med izvajanjem preiskave:

 

Storilec lahko vloži prijavo tudi med izvajanjem preiskave, pri čemer je prijavo možno vložiti zgolj v zvezi s kršitvijo, ki je predmet preiskave. Storilec obvesti pooblaščene osebe, ki opravljajo preiskavo, da želi vložiti prijavo, nato pa mora v 15 dneh vložiti prijavo na enega izmed načinov, navedenih zgoraj.

 

POTRDILO O PREJEMU PRIJAVE in OBRAVNAVA PRIJAV

 

Agencija po prejemu prijave, prijavo in kopiji prijave označi  z datumom, uro in minuto prejema. Eno kopijo prijave Agencija vrne storilcu, NA ZAHTEVO storilca pa slednjemu posreduje tudi potrdilo o prejemu na posebnem obrazcu (Priloga 6 Uredbe).

 

Prijave, ki se nanašajo na isto kršitev, se obravnavajo po vrstnem redu prejema prijav. Prijave za odpustitev globe in prijave za znižanje globe se obravnavajo ločeno.

 

Prijava in vsi dokazi, priloženi k prijavi, štejejo za poslovno skrivnost.

 

DRUGE OBLIKE PRIJAV V SKLADU Z UREDBO:

 

-          Zaznamba vrstnega reda - če storilec ne razpolaga s podatki, ki omogočajo vložitev popolne prijave za odpustitev globe (12. člen Uredbe in Priloga 4 Uredbe)

 

-          Hipotetična prijava – prijava, v kateri se ne navede identiteta storilca in drugih udeležencev kartela ali natančni opis kršitve, navedejo pa se podatki o osebi za stike (13. člen Uredbe in Priloga 2 Uredbe ter Priloga 9 Uredbe)

 

-          Skrajšana prijava – prijava, ki se nanaša na prijavo domnevnega kartela, ki pomeni kršitev 101. člena PDEU, za odločanje o kateri je primerna Evropska komisija (14. člen Uredbe in Priloga 3 Uredbe)

 

Zaznamba vrstnega reda, Hipotetična prijava in Skrajšana prijava so možne zgolj pri vložitvi prijave za ODPUSTITEV globe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava