SVET AGENCIJE

 

Svet sestavlja pet članov, od katerih je eden predsednik sveta. Predsednik sveta je po svoji funkciji direktor Agencije. Člane sveta imenuje državni zbor na predlog vlade, in sicer za obdobje petih let, ko so lahko ponovno imenovani.

Pristojnosti sveta Agencije:

 

-         sprejema poslovnik, ki podrobneje določa poslovanje Agencije, in druge splošne akte Agencije,

-         sprejema letno poročilo o delu Agencije, letni program dela, finančni načrt, zaključni račun in druge akte,

-         imenuje senat za odločanje v prekrškovnem postopku za vsako posamično zadevo,

-         odloča o izločitvi direktorja, predsednika ali člana senata iz postopka o odločanju o posamičnih zadevah,

-         odloča o izločitvi pooblaščene uradne osebe iz postopka vodenja posamične zadeve,

-         izvaja postopke predčasne razrešitve članov sveta in direktorja,

-         opravlja druge naloge iz pristojnosti Agencije, če ni za to pristojen drug organ Agencije.

 

ČLANI SVETA AGENCIJE SO:

 

-         Andrej Matvoz, direktor Agencije

-         dr. Aleš Kuhar, imenovan s sklepom Državnega zbora z dne 14. 12. 2012, št. 310-03/12-10/7

-         Franci Pušenjak, imenovan s sklepom Državnega zbora z dne 20. 12. 2012, št. 310-03/12-11/8

-         Simon Tantegel, imenovan s sklepom Državnega zbora z dne 20. 12. 2012, št. 310-03/12-11/9

-         Andrej Prah, imenovan s sklepom Državnega zbora z dne 4. 3. 2016, št. 310-03/16-3/6

 

Svet odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo ali na zahtevo vsaj dveh članov sveta. Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema po posvetovanju z glasovanjem na seji. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov sveta.