Sprejem zavez podjetij ISTRABENZ PLINI d.o.o., PLINARNA MARIBOR d.o.o., BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana, in INA SLOVENIJA, d.o.o.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je z odločbo sprejela predlog zavez, ki so jih v postopku ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU) predlagala podjetja ISTRABENZ PLINI, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper – Capodistria (v nadaljevanju: ISTRABENZ PLINI), PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor (v nadaljevanju: PLINARNA MARIBOR), BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju BUTAN PLIN), in INA SLOVENIJA, trgovina s tekočim naftnim plinom in naftnimi derivati, d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: INA SLOVENIJA). S sprejemom zavez se je postopek ugotavljanja kršitve prepovedi omejevalnih sporazumov zaključil brez dokončne presoje o kršitvi. 

Sprejete zaveze so primerne za odpravo stanja, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določbe 6. člena ZPOmK-1 oziroma 101. člena PDEU, in sicer ravnanja oziroma stanja, ki bi lahko skupaj predstavljala enoten in trajajoč sporazum med strankami postopka, kar pomeni obstoj celovitega načrta, v katerega spadajo različna dejanja zaradi njihovega enakega cilja, ki lahko izkrivlja konkurenco na trgu. Ta ravnanja oziroma stanja bi lahko vključevala medsebojno obveščanje med strankami postopka in obveščanje drugih konkurentov o prehodu na sistem lastniških jeklenk in opozarjanje proti prevzemanju lastniških jeklenk, s tem pa verjetno usklajevanje ravnanja na trgu UNP jeklenk v Republiki Sloveniji po uvedbi lastniških jeklenk; sklepanje sodnih oziroma izvensodnih poravnav med strankami postopka, s katerimi so se stranke postopka dogovorile, da se bodo vzdržale prevzemanja in vračanja tujih lastniških UNP jeklenk; sistem kavcijskih listov, ki so ga vzpostavile stranke postopka in ki bi lahko služil oteževanju prehoda potrošnika na drugega ponudnika UNP jeklenk.

Stranke postopka so se zavezale, da bodo v času trajanja zavez zagotavljale, da lahko kupec UNP v jeklenkah odda prazno jeklenko ob hkratnem vračilu kavcije na več prodajnih mestih oziroma lastni dostavni službi, ki bo delovala na širšem dostavnem območju kot doslej. Podjetja ISTRABENZ PLINI, PLNARNA MARIBOR in INA SLOVENIJA si bodo poleg tega prizadevala s pogodbenimi prodajalci skleniti dogovore, ki bi omogočali vračilo kavcije tudi na njihovih prodajnih mestih. Podjetje BUTAN PLIN bo s pogodbenimi prodajalci sklenilo takšne dogovore, če se bo odločilo spremeniti model vračila, pri čemer bo zagotavljalo, da najbližje prodajno mesto z možnostjo varčila od nobenega gospodinjstva ne bo oddaljeno več kot 25km. Poleg tega bodo podjetja ISTRABENZ PLINI, PLINARNA MARIBOR in BUTAN PLIN znižala višino kavcije na 10 EUR ter omogočila vračilo prazne UNP jeklenke tudi brez kavcijskega lista, pri čemer bodo kupcem vrnila kavcijo v enotnem znesku 10 EUR. Podjetje INA SLOVENIJA se v okoliščinah, kjer zahteva vplačilo kavcije, prav tako zavezuje k višini kavcije 10 EUR, bo pa kot pogoj za vračilo kavcije še vedno lahko obdržalo predložitev kavcijeksga lista, saj ima vzpostavljena dva različna sistema prodaje UNP jeklenk in je plačilo kavcije potrebno le pri enem (t. j. pri prodaji na stacionarnih prodajnih mestih). Stranke postopka so se zavezale k trajanju zavez od izdaje odločbe do 31. 12. 2024 in k letnemu poročanju o izvajanju zavez Agenciji. 

Sprejem odločbe o zavezah pomeni, da ni ugotovljena kršitev pravil konkurence, se pa s sprejemom zavez odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. člena ZPOmK-1 oziroma 101. člena PDEU. Če bodo podjetja zaveze kršila, se lahko postopek ugotavljanja kršitve nadljuje, poleg tega pa tudi kršitev zavez predstavlja samostojen prekršek, ki se lahko kaznuje z globo do 10 % letnega prometa podjetja.


Izrek odločbe je dosegljiv na tej povezavi

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava