Datum objave: 14. 2. 2022

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je 22. 12. 2021 izdala odločbo z naslednjim izrekom:


1.    Agencija sprejema zaveze, ki so jih Agenciji predlagala podjetja ISTRABENZ PLINI, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper – Capodistria (v nadaljevanju: ISTRABENZ PLINI), PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor (v nadaljevanju: PLINARNA MARIBOR), BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju BUTAN PLIN), in INA SLOVENIJA, trgovina s tekočim naftnim plinom in naftnimi derivati, d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: INA SLOVENIJA). S sprejemom zavez se odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. člena ZPOmK 1 in 101. člena PDEU, in sicer da naj bi zgoraj navedena podjetja kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU s tem, da naj bi se sporazumela oziroma usklajeno ravnala na trgu prodaje utekočinjenega naftnega plina (v nadaljevanju: UNP) v jeklenkah, zlasti na način, da so se medsebojno dogovorila, da ne bodo prevzemala lastniških UNP jeklenk, nad katerimi imajo lastniško pravico druga izmed navedenih podjetij, oziroma so prepovedala prevzem lastniških UNP jeklenk drugo od drugega, in naj bi se takšnih dogovorov oziroma prepovedi tudi držala, oziroma, da so podjetja uvedla kavcijski sistem za izposojo lastniških UNP jeklenk na način, da naj bi otežila prehajanje potrošnikov med različnimi ponudniki UNP jeklenk. Cilj takšnega sporazuma oziroma usklajenega ravnanja zgoraj navedenih podjetij naj bi bila medsebojna razdelitev trga UNP v jeklenkah, kar naj bi predstavljalo omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnanje po peti alineji drugega odstavka 6. člena ZPOmK-1 in po točki c prvega odstavka 101. člena PDEU, katerega cilj ali učinek je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence v Republiki Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga Evropske Unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske Unije.

2.    Podjetji ISTRABENZ PLINI in PLINARNA MARIBOR se zavežeta, kot sledi:

I. Vsebina zavez podjetij ISTRABENZ PLINI in PLINARNA MARIBOR

1)    Pojmi, uporabljeni v zavezah podjetij ISTRABENZ PLINI in PLINARNA MARIBOR, imajo sledeč pomen:

•    Agencija – Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
•    podjetji – podjetje ISTRABENZ PLINI, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper – Capodistria, matična številka: 5419263000, ter podjetje PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, matična številka: 5034477000.;
•    UNP – utekočinjen naftni plin;
•    UNP jeklenka Plindom – posoda pod tlakom, namenjena zadrževanju/shranjevanju utekočinjenega naftnega plina s kapaciteto polnjenja 5 kg ali 10 kg, rumene ali rdeče barve, ki je last podjetij ISTRABENZ PLINI in/ali PLINARNA MARIBOR in tržena pod blagovno znamko Plindom;
•    kavcija – kavcija za uporabo UNP jeklenke Plindom;
•    končni uporabnik – vsaka fizična ali pravna oseba, ki kupuje UNP v UNP jeklenkah Plindom za lastne potrebe oz. za namene izven poklicne ali pridobitne dejavnosti;
•    nepoškodovana UNP jeklenka Plindom – UNP jeklenka brez večjih vidnih poškodb, ki niso posledica običajne rabe jeklenke. Kot večje vidne poškodbe štejejo zlasti ožganine, vdrtine, vrezi, razpoke, vdolbine, napihnjenost pločevine, globinska korozija, luknje, razjede, luščenje premaza v večjih površinah, poškodovano in neravno dno jeklenke v tolikšni meri, da jeklenka v pokončni legi ni stabilna, poškodovano držalo oz. vrat jeklenke;
•    pogodbeni prodajalec – podjetje, ki prodaja UNP v UNP jeklenkah Plindom v svojem imenu in za svoj račun ter sprejema vplačilo kavcije na podlagi pogodbe s podjetjem ISTRABENZ PLINI in/ali PLINARNA MARIBOR na svojih prodajnih mestih v Sloveniji.

2)    Podjetji se zavezujeta v času trajanja zavez ohraniti v veljavi določbe splošnih pogojev uporabe UNP jeklenk Plindom, ki končnim uporabnikom na prodajnih mestih podjetij omogočajo vračilo prazne nepoškodovane UNP jeklenke Plindom ter vračilo vplačane kavcije brez zahteve po predložitvi potrdila o vplačilu kavcije, in sicer v znesku 10 EUR, brez obresti. Če končni uporabniki dokažejo vplačilo višjega zneska kavcije s predložitvijo potrdila o vplačilu kavcije ali računa, pa v znesku takšnega vplačanega višjega zneska kavcije, brez obresti. 

3)    Podjetji se zavezujeta v času trajanja zavez ohraniti v veljavi znižani znesek kavcije v višini 10 EUR.

4)    Podjetji se zavezujeta prizadevati za sklenitev dogovora s pogodbenimi prodajalci, v skladu s katerim bo končnim uporabnikom omogočeno vračilo prazne nepoškodovane UNP jeklenke Plindom ter vračilo vplačane kavcije pod pogoji iz točke I2 tudi na prodajnih mestih pogodbenih prodajalcev, upoštevajoč razpoložljive prostorske zmogljivosti prodajnih mest pogodbenih prodajalcev za shranjevanje praznih UNP jeklenk. Šteje se, da podjetji zavezo iz prejšnjega stavka izpolnita, če v času trajanja teh zavez svoje obstoječe ter morebitne nove pogodbene prodajalce zaradi sklenitve dogovora iz predhodnega stavka telefonsko kontaktirata in/ali jih osebno obiščeta (in izvedene aktivnosti pisno evidentirata z navedbo datuma izvedene aktivnosti ter udeleženih oseb pri podjetju ter pogodbenem prodajalcu) ter jim posredujeta v podpis aneks, ki bo vključeval opredeljeni dogovor, četudi do sklenitve dogovora ne pride. Šteje se tudi, da podjetji izpolnita zavezo iz prejšnjega stavka v primeru aneksov, sklenjenih s pogodbenimi prodajalci z v tej točki opredeljenim dogovorom že pred uveljavitvijo teh zavez, oziroma aneksov, sklenjenih na podlagi teh zavez, četudi podjetji v postopku usklajevanja aneksov ne sprejmeta morebitnih zahtev pogodbenih prodajalcev po spremembi pogojev, kot so opredeljeni v predlogu, posredovanem s strani podjetij.  

5)    Podjetji se zavezujeta v času trajanja zavez ohraniti v veljavi določbe splošnih pogojev uporabe UNP jeklenke Plindom, ki končnim uporabnikom omogočajo vračilo prazne nepoškodovane UNP jeklenke Plindom ter vračilo vplačane kavcije pod pogoji iz točke I2 tudi v storitvi dostave na dom na rednih dostavnih območjih podjetij, seznam katerih bosta podjetji objavili na svojih spletnih straneh in ga sprotno ažurirali. Spremembe seznama rednih dostavnih območij se podjetji zavezujeta pred vsakokratno objavo na spletni strani posredovati Agenciji v seznanitev. Podjetji se zavezujeta uveljaviti splošne pogoje uporabe UNP jeklenke Plindom, v skladu s katerimi bo vračilo prazne nepoškodovane UNP jeklenke Plindom ter vračilo vplačane kavcije v storitvi dostave na dom končnim uporabnikom izvedeno najkasneje v roku 15 delovnih dni od dneva prejema naročila končnega uporabnika za takšno vračilo UNP jeklenke Plindom, pod pogojem, da je naročeno vračilo na naslov na rednem dostavnem območju, kot velja na dan prejema naročila za vračilo. Ta zaveza velja, če podjetji izvajata storitev dostave na dom na zadevnem dostavnem območju.

6)    Podjetji se zavezujeta končne uporabnike obveščati o pogojih in načinih vračila UNP jeklenke Plindom, vračila kavcije ter o lokacijah prodajnih mest, kjer so tovrstna vračila mogoča, vključno o možnosti vračil v storitvi dostave na dom, na svojih spletnih straneh, na svojih prodajnih mestih ter preko svojih klicnih centrov. Gradivo za obveščanje končnih uporabnikov se podjetji zavezujeta posredovati tudi svojim pogodbenim prodajalcem za obveščanje na njihovih prodajnih mestih.

II. Trajanje zavez

7)    Podjetji se zavezujeta obveznost iz točke I izpolniti v sledečih rokih od dneva izdaje odločbe Agencije o sprejemu zavez:

-    v 3 (treh) mesecih glede zaveze iz točke I4 glede prizadevanja za sklenitev dogovorov z obstoječimi pogodbenimi prodajalci;

-    najkasneje v 4 (štirih) mesecih glede zaveze iz točke I5;

-    najkasneje v 2 (dveh) mesecih glede zavez iz točke I6 (glede zaveze iz točke I6 le v delu, ki se ne nanaša na možnosti vračil v storitvi dostave na dom);

-    najkasneje v 5 (petih) mesecih glede zaveze iz točke I6 v delu, ki se nanaša na možnost vračil v storitvi dostave na dom.

8)    Zaveze veljajo od dne izdaje odločbe Agencije o sprejemu zavez do vključno 31. 12. 2024 ter je obveznost podjetij v času trajanja zavez v primeru:

-    zavez iz točk I2, I3, I5 in I6 trajajoča;

-    zavez iz točke I4 enkratna glede prizadevanja za sklenitev dogovorov z obstoječimi pogodbenimi prodajalci ter ponavljajoča glede prizadevanja za sklenitev dogovorov z morebitnimi novimi pogodbenimi prodajalci (tj. pred sklenitvijo vsake nove pogodbe s pogodbenimi prodajalci), in sicer za čas trajanja pogodb s pogodbenimi prodajalci (vendar ne dlje kot za čas trajanja zavez).

III. Nadzor nad izpolnjevanjem zavez

9)    Podjetji se za namen izvajanja nadzora Agencije nad izpolnjevanjem teh zavez v času trajanja zavez iz točke II8 zavezujeta Agenciji v roku 6 mesecev od dneva izdaje te odločbe Agencije predložiti poročilo o izpolnitvi zavez, v rokih iz točke II7, nato pa enkrat letno za vsako naslednje koledarsko leto (najkasneje do 31. 3. tekočega leta za predhodno leto). Vsakokratno poročilo, ki ga lahko podjetji  predložita skupaj ali vsako posebej, bo vključevalo: 

-    predložitev veljavnih splošnih pogojev poslovanja z UNP jeklenko Plindom;

-    poročilo z navedbo pogodbenih prodajalcev, ki (i) sta jih podjetji telefonsko kontaktirali ali jih osebno obiskali in jim je bil v zadnjem relevantnem obdobju predlagan dogovor iz točke I4 s posredovanjem aneksa v podpis, (ii) dejstvo sklenitve dogovora in (iii) seznam pogodbenih prodajalcev, s katerimi imata sklenjene anekse;

-    predložitev veljavnih pogojev glede storitve dostave na dom, informacije o rednih območjih dostave na dom s strani podjetij, kot so veljali v zadnjem obdobju poročanja, ter poročilo o številu naročil in roku izvedbe naročil za vračilo UNP jeklenke Plindom v dostavi na dom.


3.    Podjetje BUTAN PLIN se zaveže, kot sledi:

I. Vsebina zavez podjetja BUTAN PLIN

1)    Pojmi, uporabljeni v zavezah podjetja BUTAN PLIN, imajo sledeč pomen:

•    “pooblaščeni prodajalec” pomeni osebo (ki ni zaposlena v podjetju BUTAN PLIN) ali subjekt, ki ga podjetje BUTAN PLIN pooblasti za prodajo Zelenih jeklenk potrošnikom na podlagi pogodbe, sklenjene med to osebo oziroma subjektom in podjetjem BUTAN PLIN;
•    “poslovna enota” pomeni poslovno enoto podjetja BUTAN PLIN, kot obstojijo v obdobju trajanja zavez;
•    “potrošnik” pomeni fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti;
•    “kontaktni center” pomeni kontaktni center podjetja BUTAN PLIN, ki je potrošnikom na voljo za naročanje Zelenih jeklenk v Republiki Sloveniji na telefonskih številkah, navedenih na spletni strani podjetja BUTAN PLIN;
•    “kavcija” pomeni enkratno nadomestilo za najem Zelene jeklenke, ki ga potrošnik plača podjetju BUTAN PLIN ob potrošnikovem prvem prevzemu Zelene jeklenke;
•    “potrdilo o plačilu kavcije” pomeni originalno potrdilo, ki ga izda podjetje BUTAN PLIN za kavcijo, ki jo plača potrošnik;
•    “Zelena jeklenka” pomeni lastniško zeleno 10 kilogramsko jeklenko za UNP, ki jo ima v lasti in jo v Republiki Sloveniji trži podjetje BUTAN PLIN ali pooblaščeni prodajalec pod blagovno znamko Zelena jeklenka;
•    “UNP” pomeni utekočinjeni naftni plin;
•    “vračilo” pomeni vračilo Zelene jeklenke s strani potrošnika, brez sočasne menjave zadevne Zelene jeklenke za drugo Zeleno jeklenko;
•    “model vračila” pomeni možnost(-i), ki jih podjetje BUTAN PLIN ponudi potrošniku v zvezi z vračilom Zelene jeklenke podjetju BUTAN PLIN;
•    “prodajno mesto” pomeni prodajno mesto Zelenih jeklenk podjetja BUTAN PLIN ali pooblaščenega prodajalca, kot obstojijo v obdobju trajanja zavez;
•    “pogoji dostave na dom” pomenijo splošne pogoje podjetja BUTAN PLIN, ki urejajo dostavo na dom,;
•    “pogoji uporabe jeklenk” pomenijo splošne pogoje podjetja BUTAN PLIN, ki urejajo uporabo UNP jeklenk;
•    “rok za preskus jeklenke” pomeni rok, v katerem je treba Zeleno jeklenko (periodično) preskusiti v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo preskušanje tlačnih posod;
•    “nepoškodovana UNP jeklenka” pomeni, da ni vidno poškodovana.

2)    Podjetje BUTAN PLIN se zavezuje, da bo (i) znesek kavcije znašal 10 EUR in (ii) da bo potrošniku, ki bo podjetju BUTAN PLIN vrnil nepoškodovano Zeleno jeklenko, vrnilo kavcijo v višini najmanj 10 EUR. Če potrošnik ob vračilu nepoškodovane Zelene jeklenke podjetju BUTAN PLIN predloži potrdilo o plačilu kavcije, podjetje BUTAN PLIN potrošniku vrne znesek kavcije, ki je naveden na predloženem potrdilu o plačilu kavcije.

3)    Zaveza iz točke I2 ne velja v primeru vračila Zelenih jeklenk v količinah, ki presegajo običajne količine UNP jeklenk za gospodinjstva, in/ali vračila Zelene jeklenke, za katero je na dan fizičnega vračila Zelene jeklenke rok za preizkus jeklenke, razviden iz žiga na Zeleni jeklenki, pretekel za več kot eno (1) leto.
4)    Podjetje BUTAN PLIN se zavezuje, da bo spremenilo svoje pogoje uporabe jeklenk in pogoje dostave na dom v skladu z zavezami iz točk I2 in I3 zgoraj, ter da bodo navedeni pogoji skladni z zavezami iz točk I2 in I3.
5)    Podjetje BUTAN PLIN se zavezuje, da bo potrošnikom zagotovilo enostavno dostopnost vračila Zelene jeklenke, tako da bo potrošnikom omogočilo naslednje možnosti vračila Zelene jeklenke podjetju BUTAN PLIN: 

(i) možnost 1: s klicem v kontaktni center podjetja BUTAN PLIN in naročilom brezplačnega prevzema Zelene jeklenke s strani podjetja BUTAN PLIN ali njegovega pogodbenega partnerja na naslovu potrošnika na območju Republike Slovenije; ali 
(ii) možnost 2: z vračilom Zelene jeklenke podjetju BUTAN PLIN v poslovnih enotah podjetja BUTAN PLIN.
6)    Podjetje BUTAN PLIN se zavezuje, da bo ob vračilu Zelene jeklenke v skladu s točko I5 potrošniku vrnilo kavcijo v skladu s točkama I2 in I3 zgoraj.

7)    Podjetje BUTAN PLIN se zavezuje, da bo:

(i) spremenilo svoje pogoje uporabe jeklenk in pogoje dostave na dom v skladu s točkama I3 in I5 zgoraj; in
(ii) pooblaščene prodajalce, ki prodajajo Zelene jeklenke (po stanju na dan izdaje odločbe o zavezah), po elektronski pošti ali s pismom obvestilo o možnostih, ki so potrošnikom na voljo za vračilo Zelenih jeklenk v skladu s točko I5 zgoraj.
8)    Podjetje BUTAN PLIN lahko spremeni model vračila iz točke I5 tako, da spremeni svoje pogodbe z nekaterimi pooblaščenimi prodajalci ter pogoje uporabe jeklenk in pogoje dostave na dom na način, da zagotovi vračilo Zelenih jeklenk tudi na lokacijah nekaterih pooblaščenih prodajalcev. V tem primeru mora podjetje BUTAN PLIN zagotoviti, da kakršna koli sprememba modela vračila omogoča potrošniku na ozemlju Republike Slovenije, katerega gospodinjstvo je oddaljeno več kot 25 km od najbližjega prodajnega mesta, ki ponuja možnost vračila (merjeno po najkrajši razdalji po javni cesti, določeni s pomočjo storitve Google Maps), da zahteva brezplačni prevzem Zelene jeklenke s strani podjetja BUTAN PLIN na način, ki je enako dostopen, kot določeno v možnosti 1 v točki I5 zgoraj.
9)    Podjetje BUTAN PLIN se zavezuje obveznosti iz točke I izpolniti v roku dveh mesecev od dneva izdaje odločbe Agencije o sprejemu zavez.


II. Trajanje zavez

10)    Zaveze veljajo od dne izdaje odločbe Agencije o sprejemu zavez do vključno 31. 12. 2024.


III. Nadzor nad izpolnjevanjem zavez in spoštovanje zavez

11)    Podjetje BUTAN PLIN se zavezuje, da bo Agenciji predložilo zaupno letno poročilo o izvajanju zavez iz točke I v roku enega (1) meseca po izteku prvega (1.), drugega (2.) in tretjega (3.) leta od datuma začetka veljavnosti. Poročila bodo zlasti obravnavala vse uradne pisne pritožbe, ki so jih potrošniki v vsakem obdobju poročanja predložili podjetju BUTAN PLIN v zvezi z zadevami s področja zavez, in vse morebitne spremembe modela vračila iz točke I8, ki so bile izvedene v zadevnem obdobju poročanja.
12)    Zaveze iz točke I so namenjene ohranitvi enostavne dostopnosti vračila Zelenih jeklenk s strani potrošnikov podjetju BUTAN PLIN in s tem povezanim vračanjem kavcije potrošnikom. Podjetje BUTAN PLIN se ne bo na noben način izogibalo ali poskušalo zaobiti zavez iz točke I.

4.    Podjetje INA SLOVENIJA se zaveže, kot sledi:

I. Vsebina zavez podjetja INA SLOVENIJA

1)    Podjetje INA SLOVENIJA se zavezuje, da si bo prizadevalo pri svojih distributerjih uvesti oziroma doseči sistem, po katerem bi lahko kupci kavcijske kupone, ki so jih prejeli ob prvem nakupu UNP, lahko unovčili in jeklenko vrnili tudi pri vseh distributerjih podjetja INA SLOVENIJA in ne samo na prodajnem mestu Kozina.
2)    Podjetje INA SLOVENIJA se zavezuje v času trajanja zavez uvesti ter ohraniti v veljavi znesek kavcije v višini 10 EUR, pri čemer:
(i)    se vsem imetnikom starejših kavcijskih potrdil ob vračilu jeklenke vrača znesek kavcije kot izhaja iz starejšega kavcijskega potrdila, 
(ii)    se v primeru nepredložitve kavcijskega potrdila kavcija ne vrača, ne glede na datum nakupa UNP,
(iii)    se nova kavcija v višini 10 EUR vrača samo strankam, ki predložijo veljavno kavcijsko potrdilo.

3)    Podjetje INA SLOVENIJA se zavezuje obveznosti iz točke I izpolniti v roku dveh mesecev od dneva izdaje odločbe Agencije o sprejemu zavez.


II. Trajanje zavez

4)    Zaveze veljajo od dne izdaje odločbe Agencije o sprejemu zavez do vključno 31. 12. 2024. 


III. Nadzor nad izpolnjevanjem zavez

5)    Podjetje INA SLOVENIJA se zavezuje, da bo Agenciji predložilo zaupno letno poročilo o izvajanju zavez v roku enega (1) meseca po izteku vsakega leta trajanja zavez. 

5.    Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi to odločbo in nadaljuje postopek, kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih temelji ta odločba, kadar stranka ne izpolnjuje zavez ali kadar temelji ta odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki jih je posredovala stranka.

6.    V postopku izdaje te odločbe niso nastali stroški postopka. 

7.    Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava