Datum objave: 11.11.2013

 

GH Holding d.d.

SGP Pomgrad d.d.

Tames d.o.o.

Begrad d.d.

Kolektor Koling d.o.o.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 6. 11. 2013 proti podjetjem:

-       GH HOLDING storitvena družba d.d., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: GH Holding d.d.),

-       SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: SGP Pomgrad d.d.),

-       TAMES podjetje za trgovino, inženiring in storitve d.o.o., Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: Tames d.o.o.),

-       BEGRAD d.d. gradbeništvo, trgovina, inženiring, Kočevarjeva ulica 4, 8000 Novo Mesto (v nadaljevanju: Begrad d.d.), in

-       KOLEKTOR KOLING Inženiring, inštalacije, proizvodnja d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija (v nadaljevanju: Kolektor Koling d.o.o.),

 

uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 - odl. US in 63/13-ZS-K; v nadaljevanju: ZPOmK-1).

 

Podjetja naj bi kršila 6. člen ZPOmK-1 tako, da so se sporazumela oziroma usklajeno ravnala pri oblikovanju in oddajanju ponudb v postopkih javnega naročanja za storitve gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del naročnika Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), v okviru projekta vzpostavitve mreže urgentnih centrov v Republiki Sloveniji. Navedeno izhaja zlasti iz ravnanj podjetij v postopku oddaje javnega naročila naročnika ministrstva št. objave JN4776/2013, v katerem so ta podjetja najprej samostojno nastopala (razen SGP Pomgrad d.d. skupaj z GH Holding d.d. kot njegov podizvajalec) v različnih vlogah (GH Holding d.d. in Kolektor Koling d.o.o. kot samostojna ponudnika, Tames d.o.o. in Begrad d.d. kot vlagatelja revizijskih zahtevkov), nato pa vsa skupaj z eno ponudbo (skupna ponudba podjetij GH Holding d.d. in Tames d.o.o.,  Begrad d.d. in SGP Pomgrad d.d. kot njuna podizvajalca ter Kolektor Koling d.o.o. kot proizvajalec prezračevalne klimatske naprave).

Na ta način naj bi podjetja dosegla, da si v postopkih zbiranja ponudb s strani naročnika niso konkurirala, s čimer so omejila konkurenco. S tem naj bi neposredno ali posredno določala prodajne cene in druge poslovne pogoje, si izmenjevala občutljive informacije ter razdelila trg oziroma javna naročila za storitve gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del naročnika ministrstva v okviru projekta vzpostavitve mreže urgentnih centrov v Republiki Sloveniji. Cilj ali učinek navedenega ravnanja naj bi bil preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence v Republiki Sloveniji.

 

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom ZAUPNI PODATKI. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agencija ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava