Datum objave: 09. 4. 2013

 

Telekom Slovenije d.d.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne 06. 03. 2013 združila postopke presojanja obstoja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11 in 57/12 v nadaljevanju ZPOmK-1) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012 str. 47), ki jih je agencija vodila pod opr. št. 306-75/2008, 306-96/2008, 306-6/2009 in 306-22/2010 proti podjetju Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana. Združeni postopek, ki se vodi pod opr. št. 306-23/2013, se je s sklepom opr. št. 306-23/2013-13 z dne 25. 03. 2013 razširil tako, da je postopek zdaj uveden zaradi obstoja verjetnosti:

 

-     da je podjetje Telekom Slovenije d.d. v obdobju vsaj od 01. 07. 2005 zlorabljalo svoj domnevno prevladujoči položaj na veleprodajnih medoperaterskih trgih dostopa do fizične omrežne infrastrukture in širokopasovnega dostopa v Republiki Sloveniji s tem, da naj bi alternativnim operaterjem, ki nastopajo na maloprodajnem trgu nudenja širokopasovnih storitev, omejevalo dostop do fizične infrastrukture, veleprodajnih storitev in točnih ter pravočasnih splošnih informacij potrebnih za vzpostavitev dostopa in reševanje pritožb končnih uporabnikov, določalo nepoštene cene in neenake poslovne pogoje za ta dostop v primerjavi dostopom, ki ga je zagotavljalo svoji maloprodajni enoti, in ga pogojevalo s sprejemom dodatnih obveznosti, ki glede na trgovinske običaje niso bile potrebne, s čimer naj bi omejevalo konkurenco na trgu širokopasovnih storitev končnim uporabnikom na fiksni lokaciji na ozemlju Republike Slovenije oziroma znatnem delu notranjega trga, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami EU.

 

-     da je podjetje Telekom Slovenije d.d. v obdobju od 07. 10. 2004 do 01. 09. 2006 zlorabljalo svoj domnevno prevladujoči položaj na medoperaterskih trgih zaključevanja in posredovanja klicev ter trgu dostopa do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji s tem, da naj bi vodilo politiko cenovnih škarij tako, da je alternativnim operaterjem omejevalo dostop z vzdrževanjem prenizke razlike med veleprodajno in maloprodajno ceno, s čimer naj bi omejevalo konkurenco na maloprodajnem trgu dostopa do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji.

Pozivamo vse osebe, da agenciji pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev v navedeni zadevi.

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom ZAUPNO; NE ODPIRAJ, V ROKE DIREKTORJU. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava