Datum objave: 19. 2. 2013

 

Adriaplin d.o.o.

Domplan, d.d.

Energetika Celje, javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Istrabenz plini, d.o.o.

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

Javno podjetje Plinovod Sevnica

Jeko-In, javno komunalno podjetje, d.o.o.

JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Loška komunala, d.d.

Mestni plinovodi, d.o.o.

Petrol d.d.

Petrol Energetika, d.o.o.

Plinarna Maribor d.o.o.

Plinstal, d.d.

Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g.i.z.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 15. 2. 2013 proti podjetjem Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj, Energetika Celje, javno podjetje, Smrekarjeva 1, 3000 Celje, Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana, Istrabenz plini, d.o.o., Sermin 8A, 6000 Koper, Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec, Javno podjetje Plinovod Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica, Jeko-In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta Maršala Tita 51, 4270 Jesenice, JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37B, 3320 Velenje, Loška komunala, d.d., Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka, Mestni plinovodi, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper, Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Petrol Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška 9, 2000 Maribor, in Plinstal, d.d., Industrijska ulica 1a, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: dobavitelji zemeljskega plina), ter Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g.i.z, Verovškova 62, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: GIZ DZP), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11 in 57/12) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47).

 

Izkazana je verjetnost, da so si dobavitelji zemeljskega plina in GIZ DZP izmenjevali občutljive poslovne informacije, ter se sporazumeli oziroma usklajeno ravnali pri določanju cen zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem, kar predstavlja sporazum oziroma usklajeno ravnanje, katerega cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na notranjem trgu.

 

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom ZAUPNI PODATKI. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agencija ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava