Datum objave: 24. 5. 2012 

 

Zdravniška zbornica Slovenije

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 17.05.2012 proti Zdravniški zbornici Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zbornica), uvedel postopek ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 87/11; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (Ur.l. C 115, z dne 9. maja 2008, v nadaljevanju: PDEU).

 

Zbornica je na 24. redni seji skupščine Zbornice z dne 22.04.1995 in z dne 10.06.1995 sprejela Pravilnik o zdravniški tarifi, objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/95, in Pravilnik o nadzoru upoštevanja zdravniške tarife, objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/95. Z navedenima pravilnikoma naj bi Zbornica določila način vrednotenja in obračunavanja zdravniških ter zobozdravniških storitev ter način nadzora zdravniške tarife in ukrepe ob ugotovitvi neupoštevanja zdravniške tarife. S tem naj bi Zbornica določila cene oziroma druge pogoje poslovanja na trgu opravljanja zdravniških ter zobozdravniških storitev, kar predstavlja sklep podjetniškega združenja, katerega cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu, in s tem kršitev 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom ZAUPNO; NE ODPIRAJ, V ROKE DIREKTORJU. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Urad mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Urad uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Uradu ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava