Datum objave: 24.04.2012

 

HSE d.d.

Elektro Maribor d.d.

Elektro Maribor Energija plus d.o.o.

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je dne 16.4.2012 v zadevi priglašene koncentracije, ki bo nastala s pridobitvijo skupne kontrole podjetij Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, in Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, nad podjetjem Elektro Maribor Energija plus d.o.o., Veselova ulica 10, 2000 Maribor, ki je podrejena določbam Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 87/11; v nadaljevanju: ZPOmK-1), začel postopek presoje skladnosti s pravili konkurence.

 

Urad ocenjuje, da bi koncentracija zaradi pričakovanih horizontalnih in vertikalnih učinkov lahko bistveno povečala moč udeleženih podjetij na upoštevnem trgu prodaje električne energije na debelo in na upoštevnih trgih prodaje električne energije na drobno ter na z njima povezanih trgih v Republiki Sloveniji. Na podlagi tega obstaja verjetnost, da bi koncentracija povzročila omejevanje dostopa do nabavnega trga električne energije svojim konkurentom na trgu prodaje električne energije na drobno. Ker koncentracija izkazuje resen sum o njeni skladnosti s pravili konkurence, se je Urad skladno z odločili 4. odstavka 46. člena ZPOmK-1 odločil za uvedbo postopka presoje skladnosti s pravili konkurence.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom ZAUPNO; NE ODPIRAJ, V ROKE DIREKTORJU. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Urad mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Urad uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Uradu ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava