Datum objave: 22.02.2012

 

 

SLOPAK d.o.o.

PAPIR SERVIS d.o.o.

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 15.02.2012 na podlagi 23. in 24. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS št. 36/08, 40/09, 26/11 in 87/11; v nadaljevanju: ZPOmK- 1), zoper podjetji SLOPAK, družba za ravnanje z odpadno embalažo d.o.o., Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana in PAPIR SERVIS d.o.o., Družba za ravnanje z odpadki, Pod ježami 3, 1000 Ljubljana, po uradni dolžnosti uvedel postopek presoje kršitve 6. člena ZPOmK-1. 2.     Podjetji naj bi kršili 6. člen ZPOmK-1 s tem, da naj bi se sporazumeli, da si ne bosta konkurirali pri izvajanju storitev ravnanja z odpadno embalažo, zlasti s sklenitvijo naslednjih pogodb:

 

•          ”Pogodbe o izvajanju storitev ravnanja z odpadno embalažo, ki jo družbi oddajo trgovci” št. 3/1-05 z dne 12.4.2006 skupaj s prilogami in aneksi,

•          ”Pogodbe o izvajanju storitev ravnanja z odpadno embalažo, ki jo družbi oddajo končni uporabniki” št. 2/1-05 z dne 12.4.2006 skupaj s prilogami in aneksi, in

•          ”Pogodbe o izvajanju storitev ravnanja z odpadno embalažo, ki jo družbi oddajo izvajalci javnih služb” št. 1/1-05 z dne 12.4.2006 skupaj s prilogami in aneksi.

S tem naj bi si podjetji razdelili trg ravnanja z odpadno embalažo, cilj ali učinek navedenega ravnanja pa naj bi bil preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom ZAUPNO; NE ODPIRAJ, V ROKE DIREKTORJU. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Urad mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Urad uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Uradu ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.«

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava