Objavljeno: 16.04.2010

 

Kraški zidar


Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Urad), je dne 2.4.2010 razširil sklep o uvedbi postopka št. 306-25/2010-1 z dne 9.3.2010 tako, da se postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena Pogodbe EU (prejšnji člen 81 PES) tudi  proti podjetju

 

- Kraški zidar d.d., podjetje za gradbeništvo, inženiring in proizvodnjo, Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana (v nadaljevanju Kraški zidar d.d.), in vsem njegovim odvisnim podjetjem v smislu določb četrte točke tretjega člena ZPOmK-1

 

zaradi ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena Pogodbe ES (prejšnji člen 81 PES).

 

Podjetje Kraški zidar d.d. naj bi kršilo 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen Pogodbe EU (prejšnji člen 81 PES) s sporazumi o višini ponudb tako v postopkih javnega naročanja kot tudi pri ostalih projektih, ki niso podvrženi postopkom javnega naročanja, zlasti z oblikovanjem naslednjih skupnih ponudb z drugimi podjetji pri pridobivanju javnih naročil podjetja Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljevanju: DARS d.d.) na trgu gradbenih storitev v Republiki Sloveniji:
a. skupne ponudbe podjetij PRIMORJE d.d., CPL d.d., SCT d.d. in Kraški zidar d.d. za gradnjo trase in obvoznice na avtocesti Karavanke - Obrežje odsek Šentvid-Koseze, od km 0+000 do km 5+550 (številka pogodbe z DARS d.d.  00188/2005; pogodbena vrednost 45.692.721 evrov),
b. skupne ponudbe podjetij PRIMORJE d.d., SCT d.d. in Kraški zidar d.d. za izgradnjo hitre ceste Razdrto - Vipava; Rebrnice od km 6.280 do km 10.100 z viaduktoma Barnica in Tabor (številka pogodbe z DARS d.d.  01175/2005; pogodbena vrednost 10.357.913 evrov),
c. skupne ponudbe podjetij PRIMORJE d.d., SCT d.d. in Kraški zidar d.d. za izgradnjo navezave Luke Koper na avtocesto - 1. faza / sklop 2 (številka pogodbe z DARS d.d.  01176/2005; pogodbena vrednost 7.805.397 evrov),
d. skupne ponudbe podjetij PRIMORJE d.d., SCT d.d. in Kraški zidar d.d. za izgradnjo hitre ceste Razdrto - Vipava; Rebrnice od km 6.280 do km 10.100 z viaduktoma Barnica in Tabor (številka pogodbe z DARS d.d.  001297/2005; pogodbena vrednost 12.740.953 evrov),
e. skupne ponudbe podjetij PRIMORJE d.d., SCT d.d. in Kraški zidar d.d. za izgradnjo hitre ceste Koper - Izola, trasa in objekti – sklop 2 (številka pogodbe z DARS d.d.  00802/2006; pogodbena vrednost 9.947.807 evrov),
f. skupne ponudbe podjetij PRIMORJE d.d., SCT d.d., CPK d.d. in Kraški zidar d.d. za navezavo LUKE Koper na avtocesto; izgradnjo južnega dela ankaranske vpadnice (številka pogodbe z DARS d.d.  01431/2008; pogodbena vrednost 16.561.736 evrov),
g. skupne ponudbe podjetij PRIMORJE d.d., SCT d.d. in Kraški zidar d.d. za izvedbo treh globokih armirano betonskih vodnjakov s sistemom za dreniranje, za stabilizacijo globokega vkopa od P286 - P294 na trasi hitre ceste Razdrto - Vipava (številka pogodbe z DARS d.d. 01101/2008; pogodbena vrednost 4.002.882,12 evrov),

 

ter z izmenjavo občutljivih informacij, ki se nanašajo na cene in druge poslovne pogoje na trgu gradbenih storitev, z drugimi podjetji na trgu gradbenih storitev.
    
S tem naj bi podjetja, navedena v sklepu o uvedbi postopka št. 306-25/2010-1 z dne 9.3.2010, ter podjetje Kraški zidar d.d. neposredno ali posredno določala prodajne cene in druge poslovne pogoje za gradbene storitve ter razdelila trg gradbenih storitev med udeleženci. Cilj ali učinek navedenega ravnanja je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu. Verjetnost kršitve izhaja zlasti iz dokumentacije v zvezi z javnimi razpisi družbe DARS d.d. v letih med 2005 in 2009, ki jo je Urad prejel od družbe DARS d.d. na podlagi zahteve.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

 

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava