Datum objave: 29.07.2015

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 7. 7. 2015, ker je podana verjetnost, da so podjetja GSK, ARC in GAPS, ki delujejo v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah:

·           Podjetje GSK:

-       GlaxoSmithKline plc 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, registracijska št. 03888792,

-       GLAXOSMITHKLINE HOLDINGS LTD Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, registracijska št. 00242686,

-       GLAXOSMITHKLINE FINANCE PLC Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, registracijska št. 02332323,

-       SETFIRST LIMITED, 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX, TW8 9GS, registracijska št. 02332323,

-       GLAXOSMITHKLINE KFT, Csorsz utca 43, 1124 Budapest, registrirana po Madžarskem pravu, registracijska št. 01-09-264844,

-       WELLCOME LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW89GS, registracijska št. 01955498,

-       GLAXOSMITHKLINE d.o.o., družba za promet s farmacevtskimi izdelki, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, MŠ: 1824937000.

 

·           Podjetje ARC:

-       ARC NEPREMIČNINE, družba za upravljanje z naložbami, d.o.o., Hrastje 52K, 4000 Kranj, MŠ: 5704430000,

-       ARC-KRANJ, podjetje za trgovino, zastopništvo in posredniško dejavnost, d.o.o., Hrastje, Hrastje 52K, 4000 Kranj, MŠ: 2265052000.

 

·           Podjetje GAPS:

-       GAPS storitve in trgovina d.o.o., Sitarska pot 17, 4000 Kranj, MŠ: 3698777000,

 

sklenila sporazum, ki po cilju krši 6. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1)[1] in 101. člen Pogodbe o delovanju Evropske Unije[2] (v nadaljevanju: PDEU) uvedla postopek ugotavljanja kršitve.

 

Podjetja GSK, ARC in GAPS so sklenila sporazum o distribuciji izdelkov za nego ust podjetja GSK, katerega cilj je bil najmanj distributerjema podjetjema ARC in GAPS podeliti zaščito teritorija in skupin odjemalcev, saj distributerja brez nadzora, odobritve podjetja GSK nista smela aktivno ali pasivno prodajati izdelkov podjetja GSK na ozemlju Republike Slovenije in na notranjem trgu Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, in tako sporazum po cilju krši 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU.

 

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev. Sem spadajo zlasti:

-       zapiski, korespondenca, navodila, vprašanja in dogovori o prepovedi aktivne in pasivne prodaje,

-       zapiski, korespondenca, navodila, vprašanja in dogovori o ravnanju, grajah, sporočanju primerov, reagiranju v primeru kršitev dogovora o prepovedi aktivne in pasivne prodaje, ali v primeru vzporednega uvoza,

-       zapiski, korespondenca, navodila, vprašanja, ravnanja, dogovori, grožnje podane drugim distributerjem podjetja GSK v primeru, da so ali so želeli prodati izdelke kupcem, na ozemlju Republike Slovenije ali distributerjem, ki se ukvarjajo z vzporednim uvozom,

-       zapiski, korespondenca, navodila, vprašanja, ravnanja, dogovori, grožnje podane kupcem podjetij GSK, GAPS, ARC na ozemlju Republike Slovenije v primeru, da so ali so želeli izdelke kupiti od drugega distributerja ali preko vzporednega uvoza.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom ZAUPNI PODATKI. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agencija ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.


[1] Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US in 33/14.

[2] Uradni list EU C 325, 26 .10. 2012.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava