United Media Limited, Nikozija, Ciper

United Media Distribution S.R.L., Bukarešta, Romunija

IKO Media Pro, Dob

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, je dne 24. 2. 2015 proti United Media Limited (prej Adria Media Limited), 1 Poseidonos street, Ledra Business Centre, P.C. 2406, Egkomi, Nikozija, Ciper, United Media Distribution S.R.L. (prej Iko Balkan), 1-5 G-ral David Praporgescu, 5th floor, app.12, 2nd District, Bukarešta, Romunija, in IKO Media Pro, storitve medijske produkcije, d.o.o., Kidričeva ulica 22A, 1233 Dob (v nadaljevanju vsi skupaj: podjetje IKO), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12 in 39/13, Odl. US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K in 33/14; v nadaljevanju: ZPOmK‑1) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47; v nadaljevanju PDEU).

Izkazana je verjetnost, da je podjetje IKO najmanj od dne 24. 8. 2012 dalje zlorabljalo prevladujoč položaj na veleprodajnem trgu dobave plačljivih športnih televizijskih programov operaterjem v Republiki Sloveniji in posledično na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, zlasti z omejevanjem in oteževanjem dostopa televizijskim operaterjem do programov Sport Klub, tako da jim je postavljalo dodatne pogoje za vključitev programov Sport Klub v programsko shemo, dajalo nove ponudbe za navedene programe tik pred iztekom pogodb, ki se nanašajo na distribucijo TV programov, zavračalo oziroma ne-omogočalo dostop do vseh športnih programov izdajatelja Sport Klub ter do programov Sport Klub v HD tehniki, s čimer je posredno ali neposredno določalo nepoštene prodajne ali nakupne cene ali druge nepoštene poslovne pogoje, uporabljalo neenake pogoje za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki ter s tem določene sopogodbenike postavljalo v konkurenčno slabši položaj ter sopogodbenika Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, v konkurenčno boljši položaj, ter zahtevalo, da se za sklepanje pogodb sprejmejo dodatne obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje niso povezane s predmetom teh pogodb, kar vse predstavlja kršitev 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU.

 

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom ZAUPNI PODATKI. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agencija ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava