Objavljeno 19. 9. 2023

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Agencija) je dne 8. 5. 2023 izdala sklep, s katerim je razširila postopek ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 (Uradni list RS, št. 36/08 in nasl.) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26. 10. 2012, v nadaljevanju: PDEU), ki ga je uvedla proti podjetju PLASTKOM predelava industrijskih surovin d.o.o., Spodnji Plavž 14, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: PLASTKOM), še na ugotavljanje uporabe neenakih pogojev pri predelavi odpadnih nagrobnih sveč za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki, zaradi katerih so (bili) nekateri sopogodbeniki postavljeni v konkurenčno slabši položaj.

Izkazana je bila verjetnost, da je podjetje PLASTKOM zlorabljalo prevladujoč položaj na trgu predelave elektronskih in parafinskih odpadnih nagrobnih sveč tudi s tem, ko je nosilcem skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami nudilo različne pogoje poslovanja, zlasti je na različen način zaračunavalo predelavo elektronskih odpadnih nagrobnih sveč. Podjetje PLASTKOM naj bi za nosilce skupnih načrtov uporabljalo različne pogoje vsaj od 1. 7. 2020 dalje.

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Če predstavljajo kakšni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko prvega odstavka 3. člena ZPOmK-2 (Uradni list RS, št. 130/22), ki določa, da so zaupni podatki poslovne skrivnosti ter osebni ali vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, morajo biti označeni kot zaupni in poslani na naslov Agencije fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s sedemnajsto točko prvega odstavka 3. člena ZPOmK-2 se kot poslovna skrivnost štejejo podatki in poslovna korespondenca, ki se nanašajo na gospodarsko dejavnost podjetja, ali druge zaščite vredni podatki, če je z njimi seznanjeno omejeno število ljudi, če njihovo razkritje škodi osebi, ki jih da na voljo, ali tretjim osebam in če so interesi, ki so z razkritjem podatkov lahko prizadeti, objektivno vredni zaščite. V skladu s šestim odstavkom 42. člena ZPOmK-2 morajo biti o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložena ustrezna pojasnila ter tudi različica dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

Agencija mora v skladu s 41. členom ZPOmK-2 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, mora biti Agenciji ob predložitvi dokumentov predložena tudi različica dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava