Objavljeno 19. 4. 2023

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je 12. 4. 2023 proti podjetju Veterinarska zbornica Slovenije, Cesta 24. junija 25, Ljubljana (v nadaljevanju: Zbornica), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZPOmK-2) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26. 10. 2012; v nadaljevanju: PDEU).

Izkazana je verjetnost, da je Zbornica kršila 5. člen ZPOmK-2 in 101. člena PDEU s tem, ko je 29. 5. 2015 sprejela Pravilnik o poklicnem ravnanju veterinarjev in poslovni praksi veterinarskih organizacij (v nadaljevanju: Pravilnik), s katerim je:

- prepovedala ponujanje popustov oziroma akcij, ko je v 10. členu Pravilnika določila, da zaračunavanje veterinarskih storitev imetnikom živali po nižjih cenah, kot jih določa cenik veterinarske organizacije, kjer je veterinar zaposlen, ni dopustno, ter da ponujanje akcij z nižjimi cenami ali brezplačnih storitev ni dovoljeno;

- prepovedala oglaševanje veterinarskih organizacij, ko je v 19. členu Pravilnika določila, da neposredno ali posredno reklamiranje ali publiciranje, ki nima vzgojno-izobraževalnega namena, ni dovoljeno, ter da oglaševanje cen veterinarskih storitev, reklamiranje nižjih cen, popustov, akcijskih cen in brezplačnih storitev ter pošiljanje reklamnega materiala nenaslovnikom ni dovoljeno; ter v 21. členu Pravilnika določila, da objave na spletnih straneh in družbenih omrežjih v nasprotju z določili 19. člena Pravilnika niso dovoljene.

S tem naj bi Zbornica neposredno ali posredno določala cene in druge poslovne pogoje veterinarskih organizacij, kar predstavlja sklep podjetniškega združenja, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga EU, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami EU.

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s 16. točko 3. člena ZPOmK-2, ki določa, da so zaupni podatki poslovne skrivnosti ter osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so z ZPOmK-2 ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, o tem obvestite Agencijo v svojem odgovoru, tako da jih označite kot zaupne in jih pošljete na naslov Agencije fizično ločene od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s 17. točko 3. člena ZPOmK-2 se kot poslovna skrivnost štejejo podatki in poslovna korespondenca, ki se nanašajo na gospodarsko dejavnost podjetja, ali druge zaščite vredni podatki, če je z njimi seznanjeno omejeno število ljudi, če njihovo razkritje škodi osebi, ki jih da na voljo, ali tretjim osebam in če so interesi, ki so z razkritjem podatkov lahko prizadeti, objektivno vredni zaščite. V skladu s šestim odstavkom 42. člena ZPOmK-2 vas pozivamo, da o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot zaupnih podatkov Agenciji predložite ustrezna pojasnila in različico dokumenta, ki ne vsebuje podatkov, ki pomenijo zaupnih podatkov.

Agencija mora v skladu z 41. členom ZPOmK-2 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. Oseba, ki zahteva varstvo svoje identitete, mora agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Uvedba postopka zoper zgoraj navedena podjetja ne prejudicira izida samega postopka.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava