Objavljeno 21. 3. 2022

 

Agencija je 28. 2. 2022 proti podjetjem MLIN KOROŠEC mlin, trgovina in gostinstvo d.o.o., MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota, MLINOTEST Živilska industrija d.d., Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, ŽITO prehrambena industrija, d.o.o., uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je 28. 2. 2022 proti podjetjem MLIN KOROŠEC mlin, trgovina in gostinstvo d.o.o., Zabovci 42, 2281 Markovci (v nadaljevanju: Mlin Korošec),  MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota, Industrijska ulica 11, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: Mlinopek), MLINOTEST Živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: Mlinotest), Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: Panvita), ŽITO prehrambena industrija, d.o.o., Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Žito), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člen PDEU.

Izkazana je verjetnost, da so zgoraj navedena podjetja kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU s tem, da naj bi se dogovarjala in si izmenjala informacije o odkupni ceni pšenice in po tem tudi usklajeno ravnala pri določanju odkupnih cen pšenice. S tem naj bi omenjena podjetja neposredno ali posredno določala odkupne cene za pšenico, kar predstavlja omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnanje med podjetji, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga EU, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami.

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov Agencije fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Uvedba postopka zoper zgoraj navedena podjetja ne prejudicira izida samega postopka.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava