Objavljeno 4. 11. 2020

 

Izvleček sklepa o uvedbi postopka zoper podjetja Butan plin družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana; INA Slovenija, trgovina s tekočim naftnim plinom in naftnimi derivati, d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana; Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper – Capodistria in Plinarna Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Agencija) je dne 7. 9. 2020 izdala sklep, s katerim je uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26. 10. 2012, v nadaljevanju: PDEU) proti podjetjem Butan plin družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana; INA Slovenija, trgovina s tekočim naftnim plinom in naftnimi derivati, d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana; Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper – Capodistria in Plinarna Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor.

Izkazana je verjetnost, da so zgoraj navedena podjetja kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU, in sicer tako, da so medsebojno dogovorila, da ne bodo prevzemala lastniških jeklenk za utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju: UNP), nad katerimi imajo lastninsko pravico druga izmed navedenih podjetij, oziroma so prepovedala prevzem lastniških jeklenk UNP drugo od drugega, in naj bi se takšnih dogovorov oziroma prepovedi tudi držala s ciljem, da bi si med seboj razdelita trg jeklenk z UNP, kar naj bi predstavljalo omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnanje, katerega cilj je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence v Republiki Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije.

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Če predstavljajo kakšni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko prvega odstavka 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, morajo biti označeni kot zaupni in poslani na naslov Agencije fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s sedemnajsto točko prvega odstavka 3. člena ZPOmK-1 se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. V skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 morajo biti o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložena ustrezna pojasnila ter tudi različica dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, mora biti Agenciji ob predložitvi dokumentov predložena tudi različica dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava