Objavljeno 28. 7. 2020

 

Izvleček sklepa o uvedbi postopka zoper podjetja DELO Časopisno založniško podjetje, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, ČASNIK VEČER časopisno založniško podjetje, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, IZBERI, založništvo in distribucija, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, in DELO PRODAJA družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 17. 6. 2020 izdala sklep, s katerim je uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26. 10. 2012, v nadaljevanju: PDEU) proti podjetjem DELO Časopisno založniško podjetje, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, ČASNIK VEČER časopisno založniško podjetje, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, IZBERI, založništvo in distribucija, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, in DELO PRODAJA družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana.

Izkazana je verjetnost, da so zgoraj navedena podjetja kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU, in sicer tako, da so se podjetja DELO, DNEVNIK in ČASNIK VEČER, ki so izdajatelji tiskanih publikacij, in njihova odvisna družba IZBERI ter odvisna družba podjetja DNEVNIK, to je DELO PRODAJA, ki obe distribuirata tiskane medije, sporazumela o načinu izvajanja storitve distribucije tiskanih publikacij v prosti prodaji na ozemlju Republike Slovenije, saj naj bi omejevala in nadzirala proizvodnjo in prodajo te storitve in posredno na trgu izdajanja tiskanih publikacij z daljšo periodiko ter neposredno ali posredno določali cene na trgu distribucije tiskanih publikacij v prosti prodaji, kar predstavlja omejevalni sporazum, katerega cilj je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence v Republiki Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije.

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov Agencije fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava