Objavljeno 8. 3. 2019

 

Izvleček sklepa o uvedbi postopka zoper podjetje RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., AVTOHIŠA REAL, trgovina in servis, d.o.o., AVTOHIŠA MALGAJ trgovsko-servisno podjetje, d.o.o., PLEŠKO CARS, Podjetje za prodajo in servisiranje vozil d.o.o., in Avtoservis KALAN servis in prodaja vozil d.o.o.,

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 30. 1. 2019 izdala sklep, s katerim je uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26. 10. 2012, v nadaljevanju: PDEU) proti podjetjem RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, AVTOHIŠA REAL, trgovina in servis, d.o.o., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, AVTOHIŠA MALGAJ trgovsko-servisno podjetje, d.o.o., Gabrsko 30B, 1420 Trbovlje, PLEŠKO CARS, Podjetje za prodajo in servisiranje vozil d.o.o., Tržaška cesta 426, 1351 Brezovica pri Ljubljani, in Avtoservis KALAN servis in prodaja vozil d.o.o., Jezerska 10, 1000 Ljubljana.

Izkazana je verjetnost, da so zgoraj navedena podjetja kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU s tem, da so se sporazumela oziroma usklajeno ravnala pri prodaji storitev popravil oziroma vzdrževanja vozil znamke Renault na ozemlju Republike Slovenije zlasti tako, da so na tem trgu neposredno ali posredno določala in usklajevala prodajne cene in druge poslovne pogoje, si medsebojno delila ta trg in kupce ter dogovorjeno oddajala ponudbe, kar je razvidno predvsem iz ravnanj strank postopka, povezanih s pripravo, oblikovanjem in oddajanjem ponudb v postopkih oddaje naročil (javnih in drugih) za storitve popravil oziroma vzdrževanja vozil znamke Renault. To predstavlja omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnanje, katerega cilj ali učinek je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence v Republiki Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije.
Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov Agencije fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava