Objavljeno 30. 8. 2018

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 20. 8. 2018, proti podjetjem Šola vožnje ALFA-B d.o.o, Novi trg 10, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: ALFA-B d.o.o.), POSAVC storitve, trgovina in posredovanje d.o.o, Levstikova ulica 2A, 8250 Brežice (v nadaljevanju: POSAVC d.o.o.), TURIZEM, PREVOZI, AVTOŠOLA PRAH SEVNICA, ANTON PRAH s.p., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica (v nadaljevanju: ANTON PRAH s.p.), SELKO D.M.T.R., poslovno svetovanje, izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Bukošek 2, 8250 Brežice (v nadaljevanju: SELKO d.o.o.), TRGOVINA IN PZZERIJA ''PETRIŠIČ'' – BOGDAN PETRIŠIČ s.p., Dednja vas 1, 8255 Pišece (v nadaljevanju: BOGDAN PETRIŠIČ s.p.), ter INTI PRAH, izobraževanje in usposabljanje d.o.o. (v nadaljevanju: INTI PRAH d.o.o.), Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem, uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljevanju: ZPOmK-1).

 

Izkazana je verjetnost, da so zgoraj navedena podjetja kršila 6. člen ZPOmK-1 s tem, da so se vsaj od dne 1. 5. 2018 sporazumevala oziroma usklajeno ravnala pri določanju cene za uro vožnje za pridobitev vozniškega dovoljenja vozil kategorije A, A1, A2, AM ter B na območju Izpitnega centra Krško-Brežice (v nadaljevanju: IC Krško) tako, da so istočasno oziroma v krajšem časovnem obdobju, in sicer med dnem 1. 5. 2018 in dnem 25. 5. 2018, določila enake oziroma podobne cene za uro vožnje za navedene kategorije vozniških izpitov. S tem naj bi omenjena podjetja neposredno določala prodajne cene za uro vožnje vozil za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A, A1, A2, AM ter B na območju IC Krško, kar predstavlja ravnanje, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije.

 

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov Agencije fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.«

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava