Objavljeno 22. 5. 2018

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 11. 5. 2018 v zadevi priglašene koncentracije pridobitve skupne kontrole podjetij HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, in ELEKTRO PRIMORSKA, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, nad podjetjema ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, in E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, ki je podrejena določbam Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljevanju: ZPOmK-1), začela postopek presoje skladnosti s pravili konkurence.

 

Agencija ocenjuje, da bo po izvedeni koncentraciji skupno podjetje povečalo svoj tržni delež tako na maloprodajnem trgu električne energije kot na ožjih maloprodajnih trgih električne energije v Republiki Sloveniji, kar bi lahko, v povezavi s prisotnostjo priglasiteljev koncentracije na vertikalno povezanem trgu proizvodnje in prodaje električne energije na debelo, vzbujalo resen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Dodatno resen sum glede učinkovite konkurence po izvedeni koncentraciji povečuje tudi dejstvo, da se z rastjo tržnih deležev združenega podjetja na maloprodajnem trgu dobave električne energije povečuje tudi nakupna moč združenega podjetja na nabavnem trgu električne energije, zaradi česar je lahko prizadeta konkurenca na maloprodajnem trgu električne energije, zlasti če bi združeno podjetje uporabljalo svojo nakupno moč do dobaviteljev, da bi izključilo konkurente. Glede na navedeno je potrebna celovita konkurenčno pravna presoja koncentracije.

 

Ker koncentracija izkazuje resen sum o njeni skladnosti s pravili konkurence, se je Agencija skladno z določili 4. odstavka 46. člena ZPOmK-1 odločila za uvedbo postopka presoje skladnosti s pravili konkurence.

 

Agencija bo opravila natančno analizo razmer na upoštevnih trgih, da bi ugotovila tržno moč udeležencev koncentracije in njihovih konkurentov in v povezavi s tem, ali bi združeni subjekt lahko izvajal občutno izključevanje svojih konkurentov, ali bi imel spodbudo k takemu ravnanju in ne nazadnje, ali bi morebitna takšna strategija škodljivo vplivala na konkurenco na upoštevnih trgih, ter tako ugotovila, ali obstaja nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence.

 

Agencija zato poziva vse osebe, da pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava