Objavljeno 30. 1. 2018

 

Slovenia Broadband S.á r.l., Luksemburg
PRO PLUS d.o.o.
Nova TV d.d., Hrvaška

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 26. 1. 2018 v zadevi presoje pridobitve kontrole podjetja Slovenia Broadband S.á r.l., 61, Rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Luksemburg (v nadaljevanju: Slovenia Broadband), nad podjetjema PRODUKCIJA PLUS storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana, Kranjčeva ulica 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Pro Plus), in Nova TV d.d., Remetinečka cesta 139, Zagreb, Hrvaška (v nadaljevanju: Nova TV), izdala sklep, s katerim je začela postopek presoje skladnosti s pravili konkurence.

 

Slovenia Broadband (v nadaljevanju tudi: priglasitelj) je del skupine United Group, ki je posredno pod kontrolo mednarodnega investicijskega podjetja Kohlberg Kravis Robert & CO. LP – KKR. Slovenia Broadband v Sloveniji lastniško obvladuje telekomunikacijskega operaterja Telemach d.o.o. in njegove odvisne družbe.

 

Agencija je dne 24. 2. 2015 proti podjetjem United Media Limited (prej Adria Media Limited), Ciper, United Media Distribution S.R.L. (prej Iko Balkan), Romunija, in IKO Media Pro, storitve medijske produkcije, d.o.o., Dob, uvedla postopek ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU. Izkazana je verjetnost, da so omenjena podjetja najmanj od dne 24. 8. 2012 zlorabljala prevladujoč položaj na veleprodajnem trgu dobave plačljivih športnih televizijskih programov operaterjem v Republiki Sloveniji in posledično na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, zlasti z omejevanjem in oteževanjem dostopa televizijskim operaterjem do programov Sport Klub.

 

V pretekli praksi je Agencija ugotovila, da je podjetje Pro Plus zlorabljalo prevladujoč položaj na trgu televizijskega oglaševanja na ozemlju Republike Slovenije (odločba Agencije opr. št. 306-90/2009-169 z dne 24. 4. 2013). Dne 12. 1. 2017 je Agencija proti podjetju Pro Plus uvedla postopek ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU, saj je izkazana verjetnost, da ima podjetje Pro Plus prevladujoč položaj na trgu dobave avdiovizualnih TV vsebin na debelo (veleprodajni trg TV programov) na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, in da krši 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU.

 

Agencija ugotavlja, da v primeru predmetne koncentracije Slovenia Broadband, Pro Plus in Nova TV prihaja tako do prekrivanja dejavnosti v koncentraciji udeleženih in z njimi povezanih podjetij ali delov podjetij na istih upoštevnih trgih (horizontalne združitve) kot do povezav, ki bi lahko omejevale konkurenco na tesno povezanih trgih (vertikalne združitve). Podjetje Pro Plus ima na trgu TV oglaševanja visok tržni delež, s predmetno koncentracijo pa bi se na navedenem trgu tržni delež združenega podjetja še povečal. Podjetje Pro Plus ima tudi pomembno stopnjo tržne moči na veleprodajnem trgu TV programov. Veleprodajni trg TV programov je vertikalno povezan z maloprodajnim trgom dobave TV vsebin končnim uporabnikom, na katerem ima Skupina Telemach najvišji tržni delež na trgu Republike Slovenije. Agencija ocenjuje, da bi vsaka dodatna koncentracija, ki bi povzročila povečanje tržne moči bodisi na veleprodajnem trgu TV programov bodisi na maloprodajnem trgu prenosa TV vsebin, vzbudila resen sum o njeni skladnosti s pravili konkurence. V takšnih okoliščinah je namreč mogoče pričakovati, da bi lahko vertikalno integrirano podjetje bistveno vplivalo na pogoje konkurence na veleprodajnem trgu TV programov ter negativno vplivalo na konkurenco tudi na maloprodajnem trgu prenosa TV vsebin.

 

Agencija bo opravila podrobnejšo analizo razmer na upoštevnih trgih, da bi ugotovila tržno moč udeležencev koncentracije in njihovih konkurentov in v povezavi s tem, ali bo združeni subjekt lahko izvajal občutno izključevanje svojih konkurentov, ali bo imel spodbudo k takemu ravnanju in ne nazadnje, ali bi morebitna takšna strategija škodljivo vplivala na konkurenco na upoštevnih trgih, ter tako ugotovila, ali bi obravnavana koncentracija povzročila izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence, zlasti kot posledico ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja.

 

Agencija zato poziva vse osebe, da pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki poslovno skrivnosti v skladu s sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so poslovna skrivnost podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb, Agencija poziva podjetja, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložijo ustrezna pojasnila in različico dokumenta, ki ne vsebuje podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, ki so poslovna skrivnost, sodijo namreč v skladu s 16. točko 3. člena ZPOmK-1 med zaupne podatke, ki jih v skladu z določbo 5. odstavka 18. člena ZPOmK-1 nihče ne more pregledovati in, ki jih morajo vsi, ki se pri svojem delu z njimi seznanijo, v skladu s 13a. členom ZPOmK-1 varovati kot zaupne.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava