Objavljeno 26. 4. 2017

 

York Global Finance Offshore BDH S.a.r.l.
Slovenski državni holding d.d.
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 19. 4. 2017 v zadevi priglašene koncentracije pridobitve skupne kontrole podjetij York Global Finance Offshore BDH S.a.r.l., 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luksemburg, Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, nad podjetjem Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki je podrejena določbam Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), začela postopek presoje skladnosti s pravili konkurence.

 

Agencija ocenjuje, da bi lahko zadevna koncentracija ovirala učinkovito konkurenco na trgu nudenja hotelskih storitev v Republiki Sloveniji, zato je potrebna poglobljena analiza vpliva navzkrižnega članstva v organih vodenja in nadzora v koncentraciji udeleženih podjetij, z upoštevanjem povezanih podjetij, in konkurenčnih podjetij na učinkovito konkurenco na upoštevnem trgu. Skrb glede konkurence se v takšnih primerih lahko poraja zaradi izmenjave poslovno občutljivih informacij med konkurenti, ki lahko povzroči oziroma olajša usklajevanje konkurenčnega vedenja na trgu, kar lahko vodi v višje cene za potrošnike. V teh okoliščinah obstaja verjetnost, da bi lahko priglasitelji koncentracije bistveno vplivali na pogoje konkurence predvsem na trgu nudenja hotelskih storitev v zdraviliških občinah v Republiki Sloveniji. Ker koncentracija izkazuje resen sum o njeni skladnosti s pravili konkurence, se je Agencija skladno z določili 4. odstavka 46. člena ZPOmK-1 odločila za uvedbo postopka presoje skladnosti s pravili konkurence.

 

Agencija bo s poglobljeno analizo ugotovila, ali bi lahko predmetna koncentracija povzročila odpravo pomembnega konkurenčnega pritiska med konkurenti na trgu nudenja hotelskih storitev v Republiki Sloveniji, kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence. Kljub uvedbi postopka lahko Agencija po končanem ugotovitvenem postopku izda odločbo o skladnosti koncentracije s pravili konkurence, če ugotovi, da koncentracija ni v nasprotju z določili ZPOmK-1. Če Agencija ugotovi, da je koncentracija neskladna s pravili konkurence, jo prepove.

 

Agencija poziva vse osebe, da pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki poslovno skrivnost v skladu s sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so poslovna skrivnost podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb, Agencija poziva podjetje, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predloži ustrezna pojasnila in različico dokumenta, ki ne vsebuje podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, ki so poslovna skrivnost, sodijo namreč v skladu s 16. točko 3. člena ZPOmK-1 med zaupne podatke, ki jih v skladu z določbo 5. odstavka 18. člena ZPOmK-1 nihče ne more pregledovati in, ki jih morajo vsi, ki se pri svojem delu z njimi seznanijo, v skladu s 13a. členom ZPOmK-1 varovati kot zaupne.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava