Datum objave: 1. 2. 2017

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 12. 1. 2017, proti podjetju PRO PLUS, ki deluje v pravnoorganizacijski obliki pravnih oseb PRO PLUS d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, Kanal A d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, in POP TV d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PRO PLUS), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K, 33/14 in 76/15; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26 .10. 2012, v nadaljevanju: PDEU).

 

Izkazana je verjetnost, da ima podjetje PRO PLUS prevladujoč položaj na trgu dobave avdiovizualnih TV vsebin na debelo (veleprodajni trg TV programov), na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami, in da krši 9. člen ZPOmK-1 in 102. člen PDEU, in sicer:


a) prvo alinejo člena 9(4) ZPOmK-1 oziroma člen 102(2)(a) PDEU


s tem, ko dobavo plačljivih programov POP TV, KANAL A, OTO, BRIO, KINO po 16. 1. 2017 pogojuje na način, da morajo distributerji avdiovizualnih vsebin vse programe podjetja PRO PLUS vključiti v vse lastne maloprodajne sheme TV programov na najboljša programska mesta, s čimer neposredno določa nepoštene prodajne poslovne pogoje,


b) drugo alinejo člena 9(4) ZPOmK-1 in člena 102(2)(b) PDEU


s tem, ko poleg navedenega v točki a), programe POP TV, KANAL A, OTO, BRIO, KINO po 16. 1. 2017 ponuja izključno v paketu, ki vključuje trenutno prosto dostopna programa (POP TV in KANAL A) s širokim spektrom vsebine (filmi, nadaljevanke, informativni program, športi, otroški program,…) in sta najbolj gledana TV programa na ozemlju Republike Slovenije, ter predstavljata programa, ki ju operaterji morajo imeti v ponudbi, skupaj z drugimi že plačljivimi programi podjetja PRO PLUS, ki so tematske narave, in se trenutno ne nahajajo v vseh TV shemah operaterjev, in ta paket ponuja po ceni, ki bo po prehodnem obdobju enega leta dosegel skoraj 4-krat višjo ceno, glede na obdobje pred 16. 1. 2017, s tem s trga izrinja konkurente, s čimer omejuje proizvodnjo, trg in tehnični napredek v škodo potrošnikov, in


c) tretjo alinejo člena 9(4) ZPOmK-1 in člena 102(2)(c) PDEU


s tem, ko operaterje, ki so dobavitelji avdiovizualnih vsebin na drobno (maloprodaja), s stališča cen paketa programov neupravičeno različno obravnava, s čimer uporablja neenake pogoje za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki in sopogodbenike postavljala v konkurenčno slabši položaj.

 

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu s sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava