Datum objave: 11. 10. 2016

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 16. 8. 2016, proti podjetju Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zbornica), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K, 33/14 in 76/15; v nadaljevanju: ZPOmK-1).

 

Izkazana je verjetnost, da je Zbornica kršila 6. člen ZPOmK-1 s tem, ko je v obdobju najmanj od 1. 1. 2010 dalje:

 

- priporočala najvišjo vrednost točke oziroma določala višino točke za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini, in sicer zlasti z obravnavanjem te točko, s sprejemanjem sklepov v zvezi s to točko (npr. sklep št. 21/9-09 z dne 24. 9. 2009, sprejet na 9. seji upravnega odbora (uskladitev vrednosti točke na 4,50 EUR brez DDV); sklep št. 4/10-2012 z dne 26. 3. 2012, sprejet na 10. redni seji komisije za ekonomska vprašanja (obravnava točke in revalorizacija točke na 4,69 EUR brez DDV); sklep št. 4/8-2013 z dne 6. 6. 2013, sprejet na 8. redni seji upravnega odbora (dopolnitev metodologije), in sklep št. 5/8-2013 z dne 6. 6. 2013, sprejet na 8. redni seji upravnega odbora (nov izračun vrednosti v višini 5,16 EUR brez DDV); sklep št. 9/22-2014 z dne 18. 12. 2014, sprejet na 22. seji upravnega odbora (potrditve iste vrednosti točke 5,16 EUR brez DDV za leto 2014); sklep št. 3/29-2015 z dne 8. 10. 2015, sprejet na 29. seji upravnega odbora (potrditev iste vrednosti točke 5,16 EUR brez DDV za leto 2015) ipd.) in z obveščanjem o tem člane Zbornice; ter

 

- določala normative za točko oziroma deleže vrednosti storitve od točke za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini, in sicer zlasti z obravnavanjem normativov te točke, s sprejemanjem sklepov v zvezi z normativi te točke (npr. dne 2. 4. 2003 na 4. izredni seji upravnega odbora (korigiranje vrednosti storitve vročanja na 0,35 od točke); sklep št. 14/25-2011 z dne 1. 2. 2011, sprejet na 25. redni seji upravnega odbora (nov normativ za izdajo zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah, za večja pakiranja, in sicer: (i) 2x večje pakiranje od najmanjšega: 0,51 točke; (ii) 3x večje pakiranje od najmanjšega: 0,67 točke in (iii) 4x večje pakiranje od najmanjšega: 0,83 točke); sklep št. 7/37-2012 z dne 12. 4. 2012, sprejet na 37. redni seji upravnega odbora ((i) dodatek k vročitvi zdravil na obnovljivi recept: 0,02 točke; (ii) dodatek k vročitvi zdravil na obnovljivi beli recept za 2x večje pakiranje od najmanjšega: 0,04 točke; (iii) dodatek k vročitvi zdravil na obnovljivi beli recept za 3x večje pakiranje od najmanjšega: 0,06 točke in (iv) dodatek k vročitvi zdravil na obnovljivi beli recept za 4x večje pakiranje od najmanjšega: 0,08 točke) ipd.) in  z obveščanjem o tem člane Zbornice,

 

s tem naj bi Zbornica določala cene oziroma druge poslovne pogoje na trgu maloprodaje zdravil, ki se izdajajo le v lekarnah brez recepta in na beli recept, za uporabo v humani medicini v Republiki Sloveniji. Navedena ravnanja Zbornice predstavljajo sklepe podjetniškega združenja, katerih cilj oziroma učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije.

 

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom ZAUPNI PODATKI. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agencija ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

 

 

 

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava