Datum objave: 7. 10. 2016

 

Izvleček sklepa o uvedbi postopka zoper podjetje PANTEON GROUP, svetovanje in inženiring d.o.o.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 25. 8. 2016, proti podjetju PANTEON GROUP, svetovanje in inženiring d.o.o., Cesta Jaka Platiše 13, 4000 Kranj (v nadaljevanju: PANTEON), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K, 33/14 in 76/15; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26 .10. 2012, v nadaljevanju: PDEU).

 

Izkazana je verjetnost, da naj bi podjetje PANTEON ponudnikom storitev elektronske izmenjave podatkov na trgu storitev elektronske izmenjave podatkov zavračalo posredovanje tehničnih informacij potrebnih za vzpostavitev elektronske izmenjave podatkov med omrežji za elektronsko izmenjavo podatkov ali je posredovanje tehničnih informacij nedopustno pogojevalo in je s tem ponudniku storitev elektronske izmenjave podatkov in njegovim uporabnikom zavračalo dostop do lastnega omrežja za elektronsko izmenjavo podatkov, ki je nujno potrebno za učinkovito konkuriranje na upoštevnem trgu, in je s tem omejevalo proizvodnjo, trg ali tehnični napredek na škodo potrošnikov v Republiki Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, kar predstavlja zlorabo prevladujočega položaja po 2. alineji četrtega odstavka 9. člena ZPOmK-1 in b točki drugega odstavka 102. člena PDEU.

 

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom »ZAUPNI PODATKI«. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agencija ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava