10.09.07

 

Bubnič Transport
TIB Transport, Integral
Bubnič Ivan s.p.

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 10. 9. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da koncentracija družb Bubnič Transport, d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper, TIB Transport, d.d., Šercerjeva cesta 17, 6250 Ilirska Bistrica, Integral, promet in delavnice, d.d., Industrijska ulica 1, 9220 Lendava in Bubnič Ivan, s.p. – Avtoprevozništvo, Obrov 61/b, 6243 Obrov, ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža v družbi TIB Transport in družbi Integral s strani družbe Bubnič Transport, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK. Priglasitelj je priglasil tudi nameravano koncentracijo, ki se bo izvedla predvidoma do 30. 9. 2007, ko se bo Bubnič Ivan s.p. pripojil k družbi Bubnič Transport, kar pomeni koncentracijo v smislu določila prve alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK. Priglašena koncentracija se nanaša na trg cestnih prevozov nevarnih snovi.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve je Urad ugotovil, da priglašena koncentracija ne izpolnjuje ekonomskih pragov iz 1. odstavka 12. člena tega zakona. V takšnih primerih Urad ne presoja vsebinske skladnosti priglašene koncentracije s pravili konkurence, zato je skladno z 2. odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava