Datum objave: 16. 1. 2024

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 20. 12. 2023 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

1.    Agencija sprejema zaveze, ki jih je Agenciji predlagalo podjetje Plastkom predelava industrijskih surovin d.o.o., Spodnji Plavž 14, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: PLASTKOM). S sprejemom zavez se odpravlja stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 in drugi), 8. člena ZPOmK-2 in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47), in sicer naj bi podjetje PLASTKOM kršilo prepoved zlorabe prevladujočega položaja na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, zlasti s tem, ko je na trgu predelave odpadnih elektronskih sveč svoje nadaljnje poslovno sodelovanje z nosilci izvajanja skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami pogojevalo s sklenitvijo novih pogodb na način, da morajo nosilci skupnih načrtov dostaviti podjetju PLASTKOM v predelavo vso količino zbranih odpadnih nagrobnih sveč od svojih zavezancev, ki so vključeni v skupni načrt posameznega nosilca, s tem, ko je prekomerno dvignilo cene obdelave in predelave odpadnih nagrobnih sveč, zlasti elektronskih, ter s tem, ko je uporabljalo neenake pogoje za primerljive posle z nosilci skupnih načrtov, s čimer je postavljalo nekatere od njih v konkurenčno slabši položaj. 

2.    Za potrebe zavez imajo naslednji pojmi sledeči pomen:

a)    »PLASTKOM« pomeni podjetje PLASTKOM d.o.o., Spodnji Plavž 14, Jesenice, in vsako drugo podjetje, ki se v skladu z ZPOmK-2 skupaj s podjetjem PLASTKOM šteje za podjetje v skupini.
b)    »ONS« pomeni odpadne nagrobne sveče v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami.
»NS« pomeni nagrobne sveče (p-parafinske in e-elektronske) v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uredba o odpadnih nagrobnih svečah). 
»faktor preračuna 0,35« pomeni razmerje med maso parafinske NS in parafinske ONS (65 % teže parafinskih nagrobnih sveč predstavlja vložek v obliki parafina, voska, olja ali drugega, ki z gorenjem zmanjšuje težo parafinske nagrobne sveče). 
c)    »Nosilec« pomeni nosilca skupnega načrta ravnanja z ONS, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami.
d)    »Pogodba o predelavi ONS« pomeni pogodbo, ki jo podjetje PLASTKOM kot izvajalec obdelave ONS sklene z Nosilcem.
e)    »Predelava ONS« pomeni vse aktivnosti, povezane s predelavo ONS (npr. prevzem ONS od pooblaščenega zbiralca ali prevoznika, vhodno tehtanje, izdajanje in potrjevanje evidenčnih listov o prevzetih količinah ONS, predhodno skladiščenje, predhodno obdelavo (razvrščanje oz. sortiranje), predelavo ONS, prodajo recikliranih materialov, vodenje in pošiljanje evidenčnih listov o prevzetih količinah ONS ter pripravo in pošiljanje dokumentacije o ravnanju z ONS). 
f)    »EBIT« pomeni razliko med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki, nastalimi na podlagi predelave posamezne vrste odpadnih nagrobnih sveč.
g)    »EBIT marža« pomeni EBIT deljeno s poslovnimi prihodki od predelave posamezne vrste ONS.
h)    »Prihodki od predelave ONS« pomenijo poslovne prihodke skladno z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi. Predstavljajo prihodke iz naslova zaračunane predelave ONS in druge prihodke, ki nastanejo na podlagi predelave ONS, kot so prihodki od prodaje parafina, kovinskih pokrovčkov, PVC in ostalega.
i)    »p-ONS« pomeni parafinske odpadne nagrobne sveče.
j)    »e-ONS« pomeni elektronske odpadne nagrobne sveče.
k)    »Razmerje med p-ONS in e-ONS v posameznem skupnem načrtu« pomeni razmerje med težo parafinskih in elektronskih nagrobnih sveč, ki so bile v okviru posameznega skupnega načrta dane na trg, pri čemer se pri teži p-ONS upošteva faktor preračuna 0,35. 
l)    »Delež p-ONS v celotni masi ONS« predstavlja delež p-ONS v celotni masi ONS, ki se izračuna iz razmerja med p-ONS in e-ONS vseh skupnih načrtov skupaj.
m)    »Delež e-ONS v celotni masi ONS« predstavlja delež e-ONS v celotni masi ONS, ki se izračuna iz razmerja med p-ONS in e-ONS vseh skupnih načrtov skupaj. 
n)    »Neposredni stroški p-ONS« so stroški, skladno z veljavnimi računovodskimi standardi, ki jih je mogoče neposredno povezati le s predelavo p-ONS. Stroški so dejansko nastali pri predelavi p-ONS in jih je mogoče razumno pripisati predelavi p-ONS.  
o)    »Neposredni stroški e-ONS« so stroški, skladno z veljavnimi računovodskimi standardi, ki jih je mogoče neposredno povezati le s predelavo e-ONS. Stroški so dejansko nastali pri predelavi e-ONS in jih je mogoče razumno (tudi po višini) pripisati predelavi e-ONS.  
p)    »Posredni stroški in posredni poslovni odhodki ONS« pomenijo stroške in poslovne odhodke, ki nastanejo pri predelavi e-ONS in p-ONS in jih je razumno (tudi po višini) mogoče pripisati predelavi ONS, vendar jih ni mogoče neposredno pripisati predelavi p-ONS ali predelavi e-ONS. Gre za skupne stroške in poslovne odhodke predelave vseh ONS, tako p-ONS kot e-ONS. Sestavljeni so iz stroškov dela poslovodstva in preostalih posrednih stroškov in poslovnih odhodkov, ki jih ni mogoče neposredno pripisati predelavi posamezne vrste ONS. Razumen pripis stroškov pomeni, da se upoštevajo le stroški, katerih povečanje ali nastanek je moč utemeljiti na podlagi njihove potrebnosti za storitev predelave ONS in na podlagi spremenjenih razmer na trgu. 
r)    »Poslovni odhodki za e-ONS« pomenijo poslovne odhodke, skladno z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi, ki se neposredno ali posredno nanašajo na predelavo e-ONS in so razumno potrebni za pridobitev prihodkov iz naslova predelave e-ONS. Pri tem se neposredni stroški e-ONS upoštevajo v celoti. Stroški dela poslovodstva se upoštevajo v polovičnem znesku. Ostali posredni stroški in poslovni odhodki se upoštevajo v deležu, ki je enak deležu e-ONS v celotni masi ONS. 
s)    »Poslovni odhodki za p-ONS« pomenijo poslovne odhodke, skladno z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi, ki se neposredno ali posredno nanašajo na predelavo p-ONS in so razumno potrebni za pridobitev prihodkov iz naslova predelave p-ONS. Pri tem se neposredni stroški p-ONS upoštevajo v celoti. Stroški dela poslovodstva se upoštevajo v polovičnem znesku. Ostali posredni stroški in poslovni odhodki se upoštevajo v deležu, ki je enak deležu p-ONS v celotni masi ONS. 
t)    »Pričakovana maksimalna cena predelave p-ONS« pomeni ceno, ki je enaka poslovnim odhodkom za p-ONS, povečanim za EBIT maržo v višini 27,19 odstotkov. 
u)    »Pričakovana maksimalna cena predelave e-ONS« pomeni ceno, ki je enaka poslovnim odhodkom za e-ONS, povečanim za EBIT maržo v višini 27,19 odstotkov.
v)    »Drugi prihodki od predelave p-ONS« predstavljajo prihodke iz naslova prodaje materialov, ki nastanejo pri predelavi p-ONS (prihodki od prodaje parafina, kovinskih pokrovčkov, PVC in ostalega).

3.    Podjetje PLASTKOM se zaveže, kot sledi: 

I.    Podjetje PLASTKOM se zaveže, da od Nosilcev ne bo zahtevalo (in ne bo teh določil vključevalo v pogodbe o predelavi ONS ali njihove anekse), da mu Nosilci v predelavo dostavijo vso količino zbranih ONS. 

II.    Podjetje PLASTKOM se zaveže, da bo predelavo posamezne vrste ONS zaračunavalo po cenah, ki bodo nižje od pričakovanih maksimalnih cen predelave posamezne vrste ONS, in sicer tako, da bo Nosilcem zaračunavalo: a) predelavo p-ONS po cenah, ki bodo nižje od razlike med pričakovano maksimalno ceno predelave p-ONS ter drugimi prihodki od predelave p-ONS, b) predelavo e-ONS po cenah, ki bodo nižje od pričakovane maksimalne cene predelave e-ONS. V primeru, da se cena predelave ONS določi kot enotna tarifa za tono ONS in se ne določi posebej cena predelave p-ONS in e-ONS, pa cena predelave ONS ne sme presegati cene, ki bi podjetju prinašala višje prihodke iz naslova predelave ONS kot v primeru, če bi podjetje zaračunavalo predelavo p-ONS in e-ONS ločeno.

III.    Podjetje PLASTKOM se zaveže nediskriminatorno obravnavati Nosilce na takšen način, da jim bo na enakovreden način obračunavalo predelavo ONS in jih ne bo postavljalo v konkurenčno slabši položaj. Pri tem se pri obračunu e-ONS upošteva zlasti, da imajo proizvajalci v posameznem skupnem načrtu različno razmerje med p-ONS in e-ONS. Podjetje PLASTKOM se tudi zaveže, da pri zagotavljanju dovozov ONS ne bo diskriminiralo med Nosilci ter jim bo v sorazmerju z njihovim deležem prevzemanja ONS po sklepih vlade omogočilo ustrezno število terminov, razen če zaradi utemeljenih razlogov to ni mogoče. 

IV.    Podjetje PLASTKOM se zaveže, da bo vse Nosilce, s katerimi ima sklenjene pogodbe za predelavo ONS, v roku 15 dni od prejema te odločbe obvestilo o vsebini zavez in si bo aktivno prizadevalo čim prej skleniti pogodbe oziroma anekse, ki bodo v celoti upoštevali vsebino zavez. Če pogodbene stranke do 31. 12. 2023 ne sklenejo ustreznega dogovora glede cene in obračuna predelave ONS, lahko podjetje PLASTKOM sprejme cenik, ki bo zagotavljal izvajanje zavez skladno s točkama II. in III. in ga bo podjetje PLASTKOM uporabljalo v času od poteka veljavno sklenjenih dogovorov do sprejetja novih pogodb oziroma aneksov k obstoječim pogodbam. 

V.    Podjetje PLASTKOM se ne sme izogibati ali se poskušati izogibati zavezam ali kako drugače ravnati v nasprotju z namenom zavez, zlasti ne tako, da bi pri obračunavanju predelave Nosilcem v računu dodajalo navidezne nove storitve oziroma postavke, ki so se do sprejema teh zavez štele kot del storitve predelave ONS oziroma jih podjetje PLASTKOM ni posebej zaračunavalo (npr. izdaja tehtalnega lista, evidenčnega lista, zbirnika) oz. se te zaračunane storitve štejejo kot del predelave ONS. 

VI.    V času trajanja zavez je podjetje PLASTKOM dolžno Agenciji predložiti poročila o izpolnjevanju sprejetih zavez najkasneje do 30. 4. tekočega leta za predhodno koledarsko leto. Vsakokratno poročilo bo vključevalo: 

a)    kopije veljavnih pogodb o predelavi in obdelavi ONS oziroma aneksov k tovrstnim pogodbam, sklenjenimi z Nosilci; 
b)    pregled stroškov in poslovnih odhodkov, nastalih v predhodnem koledarskem letu, povezanih s predelavo in obdelavo ONS, kjer bodo prikazane posamezne postavke poslovnih odhodkov, ki se nanašajo na predelavo p-ONS, in ločeno prikazane posamezne postavke poslovnih odhodkov, ki se nanašajo na predelavo e-ONS. Pri stroških mora biti izkazano, da so nastali pri predelavi posamezne vrste ONS, pri čemer se pri skupnih stroških in poslovnih odhodkih, ki so povezani s predelavo obeh vrst ONS, utemelji višina stroškov, pripisana posamezni vrsti ONS;
c)    pregled zaračunanih prihodkov iz naslova predelave posamezne vrste ONS za vsakega Nosilca ločeno.
Prvo poročilo mora podjetje PLASTKOM predložiti do 30. 4. 2024, zadnje poročilo pa do 30. 4. 2027. 
 
VII.    Podjetje PLASTKOM je dolžno poročilo dopolniti na vsako zahtevo Agencije, v roku in obsegu, ki ga bo Agencija določila v vsakokratni zahtevi. Agencija lahko tudi kadarkoli zahteva od podjetja PLASTKOM, da ji v povezavi z izvajanjem zavez iz te odločbe, predloži potrebna pojasnila. 

4.    Zaveze iz 3. točke veljajo od dneva izdaje odločbe Agencije o sprejemu zavez do vključno 31. 12. 2026. 

5.    Agencija lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi to odločbo in nadaljuje postopek, kadar se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih temelji ta odločba, kadar stranka ne izpolnjuje zavez ali kadar temelji ta odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki jih je posredovala stranka.

6.    V postopku izdaje te odločbe niso nastali stroški postopka. 

7.    Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.
    

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava