Datum objave: 3. 1. 2023

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 19. 12. 2022 izdala sklep z naslednjim izrekom:

 

1.    Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, in Davidov Hram d.o.o. Ljubno, Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjeni korektivni ukrepi iz 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke izreka te odločbe.

2.    Za potrebe korektivnega ukrepa je v njem uporabljene pojme treba interpretirati na sledeči način:
a) »Priglasitelj« pomeni podjetje Pivovarna Laško Union d.o.o.
b) »Tarča« pomeni podjetje DAVIDOV HRAM Veletrgovina d.o.o. Ljubno.
c) »Gostinski obrat« pomeni obrat v Republiki Sloveniji, ki pripravlja in streže jedi in pijače in/ali ponuja nastanitev gostov, kot je opredeljen v tretjem odstavku 4. člena Zakona o gostinstvu (ZGos).
č) »Dobavitelji piva gostinskim obratom« pomeni veleprodajna podjetja, ki se ukvarjajo z dobavo piva in ostalih pijač gostinskim obratom na območju Republike Slovenije.
d) »Poslovno občutljive informacije« vključuje vse informacije, ki so povezane s prodajnimi podatki, trženjem, cenovno politiko oz. prodajno strategijo. 
e) »Dan učinkovanja« pomeni naslednji dan po dnevu izdaje odločbe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence o skladnosti predmetne koncentracije s pravili konkurence.
f) »Obdobje trajanja korektivnih ukrepov« pomeni obdobje od dneva učinkovanja do izteka sedmih let od dneva učinkovanja.
g) »Obdobje poročanja« pomeni obdobje kot je določeno v 6. točki izreka te odločbe.

3.    Priglasitelj se zavezuje, da v obdobju trajanja korektivnih ukrepov ne bo izvedel niti pripojitve tarče priglasitelju niti združitve priglasitelja s tarčo.

4.    Priglasitelj se kot proizvajalec piva v obdobju trajanja korektivnih ukrepov zavezuje: 
a)    odzvati se na vsa razumna povpraševanja vsakega zainteresiranega dobavitelja piva gostinskim obratom za nakup piva s ponudbo poštenih, primernih in nediskriminatornih komercialnih pogojev. Priglasitelj sme utemeljeno deloma oziroma v celoti zavrniti povpraševanje zainteresiranega dobavitelja piva gostinskim obratom samo iz objektivnih razlogov (npr. pomanjkanje surovin ali težave pri proizvodnji, nezmožnost dobave želenih količin, predhodne kršitve pogodbe ali preseženega limita kreditne izpostavljenosti do posameznega zainteresiranega dobavitelja piva gostinskim obratom, ipd). Če bo priglasitelj zavrnil povpraševanje zainteresiranega dobavitelja piva gostinskim obratom iz objektivnih razlogov, bo pri tem vse zainteresirane dobavitelje piva gostinskim lokalom obravnaval enakopravno upoštevaje pretekla in želena naročila. Limit kreditne izpostavljenosti do posameznega zainteresiranega dobavitelja piva gostinskim obratom bo priglasitelj za vse dobavitelje piva gostinskim obratom računal po enaki objektivni metodi.  
b)    uporabljati poštene, primerne in nediskriminatorne komercialne pogoje za vse zainteresirane dobavitelje piva gostinskim obratom, tako z vidika cene piva kot tudi kvalitete piva ter pogodbenih pogojev, vključno s prodajnimi bonitetami, količinskimi rabati in dodeljenim marketinškim materialom. V tem smislu priglasitelj tarče ne sme obravnavati drugače od drugih zainteresiranih dobaviteljev piva gostinskim obratom.
c)    ne prekiniti ali odpovedati pogodb z dobavitelji piva gostinskim obratom brez podlage v pogodbi ali predpisih. 

5.    Priglasitelj se zavezuje vzpostaviti ustrezna pravila, postopke in fizične prepreke (v nadaljevanju: »požarni zid«), s katerimi bo ustrezno preprečil, da bi bile tarči posredovane ali bi na kakršen koli drug način tarča prejela poslovno občutljive informacije, ki jih bo priglasitelj morebiti prejel od drugih dobaviteljev piva gostinskim obratom. Za implementacijo te zaveze bo priglasitelj pripravil in v roku 30 dni od dneva učinkovanja Agenciji predložil »Pravilnik za preprečitev pretoka informacij«, s katerim bo uredil področja dela in opredelil zaposlene priglasitelja, ki imajo zaradi narave svojega dela lahko dostop do poslovno občutljivih informacij drugih dobaviteljev piva gostinskim obratom, z namenom vzpostavitve ovir za namerni ali nenamerni pretok takih poslovno občutljivih informacij zaposlenim tarče. Požarni zid bo s Pravilnikom za preprečitev pretoka informacij vzpostavljen na sledeč način:
a)    prepovedan bo prenos tiskanih ali elektronskih dokumentov, ki vsebujejo poslovno občutljive informacije zaposlenim tarče;
b)    prepovedano bo neposredno ali posredno ustno komuniciranje poslovno občutljivih informacij z zaposlenimi tarče in
c)    prepovedan bo prenos ali komuniciranje poslovno občutljivih informacij osebam, za katere priglasitelj ve ali bi moral vedeti ali sklepati, da jih bodo posredovale naprej zaposlenim tarče.

6.    Priglasitelj se zavezuje, da bo po koncu vsakega šest-mesečnega obdobja od dneva učinkovanja skozi vse obdobje trajanja korektivnih ukrepov Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence predložil poročilo, ki bo za zadnje šest-mesečno obdobje poročanja vključevalo:
a) seznam dobaviteljev piva gostinskim obratom, ki jim je priglasitelj prodajal pivo, skupaj s prodanimi količinami in vrednostmi po posameznih dobaviteljih posebej za pivo in posebej za ostale pijače.
b) seznam zainteresiranih dobaviteljev piva gostinskim obratom, ki jim je priglasitelj zavrnil dobavo, skupaj z razlogom za zavrnitev dobave.
c) seznam zainteresiranih dobaviteljev piva gostinskim obratom, ki jim je priglasitelj prekinil dobavo ali odpovedal pogodbo, skupaj z razlogom za prekinitev ali odpoved.
č) komercialne pogoje, po katerih je priglasitelj prodajal pivo dobaviteljem piva gostinskim obratom, vključno s tarčo, kar vključuje dejansko uporabljene pogodbene pogoje pri prodaji posameznemu dobavitelju piva gostinskim obratom, iz katerih je razviden tudi obračunan količinski rabat in ostale obračunane bonitete ter dodeljen marketinški material (datum, vrsta in količina) posameznemu dobavitelju piva gostinskim obratom.
d) poročilo o izvajanju korektivnega ukrepa v zvezi s požarnim zidom, kot je določen v 5. točki izreka te odločbe.

7.    Priglasitelj se zaveže podatke iz 6. točke izreka te odločbe Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence predložiti najkasneje v 30 dneh po poteku vsakega šest-mesečnega obdobja poročanja. Če bo Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence za nadzor nad izvajanjem korektivnih ukrepov zahtevala dodatne informacije ali dokumente, jih je priglasitelj dolžan posredovati v zahtevanem roku, ki ne bo krajši od 8 dni.

8.    Čas trajanja korektivnih ukrepov je od dneva učinkovanja (t.j. naslednji dan po dnevu izdaje odločbe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence o skladnosti predmetne koncentracije s pravili konkurence) do izteka sedmih let od dneva učinkovanja.

9.    Med postopkom niso nastali posebni stroški.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava