Datum objave: 21. 12. 2006

 

Slopak

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je v zadevi ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja družbe Slopak d.o.o. izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 1. Slopak d.o.o., Parmova 41, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Slopak), je zlorabil prevladujoči položaj na trgu ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, s tem, da je od januarja 2005 do dneva izdaje te odločbe onemogočal prehod uporabnikov storitev ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek (v nadaljevanju: zavezanci), med konkurenti posredno z ravnanji in neposredno na podlagi določil Pogodbe o prenosu obveznosti skladno s 15. členom Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju: Pogodba), zlasti z
  • vezavo prenosa obveznosti ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, in tiste, ki je komunalni odpadek, ter zahteve po prenosu celotne količine embalaže zavezanca na Slopak s predvidenimi sankcijami za odstopanje od vnaprej napovedane letne količine (11. člen in šesti odstavek 18. člena v povezavi s šestim odstavkom 19. člena Pogodbe) v povezavi z uveljavitvijo neupravičeno dolgega 12 mesečnega odpovednega roka z možnostjo odpovedi ob koncu četrtletja za Pogodbo, ki je sklenjena za nedoločen čas (šesti odstavek 25. člena Pogodbe), in z
  • zahtevo za vstop zavezancev v sistem Slopak v primeru, da je na embalaži, ki jo dajo v promet na področju Republike Slovenije, znak zelene pike (v povezavi s 14. členom, 15. členom in tretjim odstavkom 26. člena Pogodbe), s čimer je kršil 10. člen ZPOmK in 82. člen Pogodbe ES.
 2. Slopak je dolžan v roku 3 mesecev od prejema te odločbe urediti svoja razmerja z zavezanci, tako da jim ponudi v sklenitev ločene pogodbe za prenos obveznosti glede ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, in glede ravnanja z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ter da v pogodbah določi količino odpadne embalaže, za katero je opravljen prenos. Za obstoječe Pogodbe z zavezanci pri tem ne sme uveljavljati določbe o odpovednem roku.
 3. Slopak je dolžan v roku 3 mesecev od prejema te odločbe spremeniti obstoječe Pogodbe z zavezanci, tako da jih bo možno odpovedati redno konec vsakega četrtletja z odpovednim rokom do konca tekočega leta.
 4. Slopak je dolžan v roku 1 leta od prejema te odločbe urediti razmerje z drugimi sistemi glede uporabe znaka zelene pike kot je določeno v Aneksu št. 3 h krovni licenčni pogodbi z dne 21. 03. 2003.
 5. Slopak je dolžan v roku 8 dni od izpolnitve zahtev iz 2., 3. in 4. točke izreka te odločbe pisno obvestiti Urad ter predložiti dokaze o izpolnitvi zahtev.
 6. Izrek odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 7. Med postopkom niso nastali posebni stroški.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava